«Застосування засобів мультимедіа в самостійній роботі учнів з метою підвищення якості знань на уроках профільного навчання»Скачати 21,33 Kb.
Дата конвертації27.02.2017
Розмір21,33 Kb.
 • «Застосування засобів мультимедіа в самостійній роботі учнів з метою підвищення якості знань на уроках профільного навчання»
 • Виконала студентка V курсу групи А
 • Білохвостикова Ольга Юріївна

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж всього життя.

   • Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж всього життя.
 • Суспільство висуває перед сучасною школою завдання сформувати всебічно розвинену особистість, яка має задовольнити потреби суспільства. Стрімке збільшення обсягу навчального матеріалу з одночасною тенденцією зменшення часу на його вивчення вимагає інтенсифікації процесу навчання.
 • Це зумовлює потребу в пошуку ефективних шляхів організації та управління процесом навчання, засобів контролю рівня засвоєння знань та інших шляхів підвищення ефективності освіти. Нині джерелом таких резервів може бути застосування в процесі навчання мультимедійних технологій.

 • Метою дослідження є аналіз узагальнення і осмислення досвіду використання мультимедійних технологій навчання на сучасному етапі розвитку суспільства, а також визначення критеріїв та процедури оптимального вибору цих технологій в самостійній роботі учнів.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

 • Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
 • Предметом дослідження виступають мультимедійні технології навчання.
 • Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною, більш ефективним буде профільне навчання за умови оптимального вибору та застосуванні мультимедійних технологій .

Перебудова середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту загальної освіти відповідно до нових завдань сучасного суспільства, а й активізації методів організації навчального процесу. Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання (МЗН).

 • Перебудова середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту загальної освіти відповідно до нових завдань сучасного суспільства, а й активізації методів організації навчального процесу. Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання (МЗН).

Мультимедійні технології − це широкий спектр цифрових технологій, що використовуються для створення, передавання й поширення інформації та надання послуг (комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, телефонні лінії, стільниковий зв'язок, електронна пошта, стільникові та супутникові технології, мережі бездротового і кабельного зв'язку, а також Інтернет)

 • Мультимедійні технології − це широкий спектр цифрових технологій, що використовуються для створення, передавання й поширення інформації та надання послуг (комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, телефонні лінії, стільниковий зв'язок, електронна пошта, стільникові та супутникові технології, мережі бездротового і кабельного зв'язку, а також Інтернет)
 • Усі мультимедійні засоби, що застосовуються в системі освіти можна розділити на два типи: апаратні і програмні.
 • Можна виділити кілька можливостей використання мультимедійних технологій у самостійній роботі учнів:
 • 1) для пошуку літератури:
 • а) в електронному каталозі бібліотеки навчального закладу;
 • б) в Інтернет із застосуванням браузерів типу Internet Explorer, Mozilla Firefox й ін., різних пошукових машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, Yahoo . com, Lycos.com і т.д.);
 • 2) для роботи з літературою в ході реферування, конспектування, анотування, цитування і т.д.;
 • 3) для автоматичного перекладу текстів за допомогою програм-перекладачів (PROMT XT), з використанням електронних словників (Abby Lingvo 7.0.);
 • 4) для зберігання та накопичення інформації (CD-, DVD-диски, зовнішні накопичувачі на магнітних дисках, Flash-диски);
 • 5) для планування процесу дослідження (система управління Microsoft Outlook);
 • 6) для спілкування з провідними фахівцями (Internet, електронна пошта);
 • 7) для обробки та відтворення графіки та звуку (програвачі Microsoft Media Player, WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, програми для перегляду зображень ACD See, PhotoShop, CorelDraw, програми для створення схем, креслень і графіків Visio) та ін.;
 • 8) для пропаганди й упровадження результатів дослідження (виступи в відеофорумах, телемостах, публікації в засобах масової інформації, Інтернет).
 • Застосування мультимедійних технологій у системі загальної освіти, перш за все, спрямоване на вдосконалення існуючих технологій навчання та управління. Разом з цим необхідно відзначити, що вони привносять у відомі методи навчання та управління специфічний момент за рахунок посилення дослідницьких, інформаційно-пошукових і аналітичних методів роботи з інформацією.
 • Засоби мультимедіа є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу учнів, створюють умови для побудови індивідуальних освітніх траєкторій школярів.
 • За рахунок здатності мультимедійних засобів забезпечується зворотний зв'язок інформаційної взаємодії між учителем і учнем, і може здійснюватися через інтерактивний засіб навчання.
 • Самостійна робота – один із обов’язкових видів навчально-пізнавальної діяльності учня, що виконує різні функції, серед яких важливе значення мають:
 • навчальна, яка полягає в опрацюванні першоджерел, що сприяє більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань;
 • пізнавальна, призначення якої полягає в опануванні новою сумою знань, розширенні меж світогляду;
 • коригуюча, що передбачає осмислення новітніх теорій, концепцій, категорій, підходів до визначення сутності відомих понять, напрямів розвитку науки тощо;
 • стимулююча, сутність якої полягає у такій організації самостійної роботи, коли учень одержує задоволення від результатів пізнавальної діяльності;
 • виховна, що спрямована на формування таких якостей, як воля, цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість;
 • розвиваюча, що спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких умінь особистості.
 • Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес істотно міняє характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне самостійне освоєння знань за допомогою мультимедійних технологій. Діяльність педагога в цих умовах направлена не на відтворення інформації, а на надання допомоги, підтримки, супроводу школяра в навчальному процесі.
 • Висновки до першого розділу
 • Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення.
 • Засоби мультимедіа є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу школярів, створюють умови для побудови індивідуальних навчальних траєкторій учнів. Застосування мережевих технологій у системі середньої загальноосвітньої освіти сприяє інтеграції загальноосвітніх шкіл різного типу, поширенню передового педагогічного досвіду.
 • РОЗДІЛ 2
 • МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
 • Мультимедійні засоби, завдяки своїм унікальним можливостям, все частіше використовуються в різних галузях людської діяльності. Тут не може бути осторонь і навчально-виховний процес у навчальних закладах. Нині елементарна комп'ютерна грамотність складова частина професійної підготовки фахівців у будь-якій галузі господарства країни. Водночас можливості мультимедійних технологій роблять комп'ютер також привабливим засобом реалізації самого процесу навчання.
 • Аналіз програм профільного навчання дозволив виявити деякі напрями використання мультимедійних технологій на уроках:
 • демонстрація трудових дій і операцій у динаміці (наприклад,
 • побудова ескізу, пошук оптимального варіанту розкрою матеріалу тощо);
 • використання комп'ютерної техніки як джерела інформації,
 • необхідної для розробки технологічних карт, побудови за допомогою графопобудувача (плотера) креслень, ескізів і т.ін.;
 • повторення на підвищеному рівні складності вказаних напрямів,
 • спостереження виконання робіт.
 • Мультимедійні технології дозволяють:
 • проведення предметних тестувань і діагностик;
 •  виконання реферативних, творчих та інших робіт з використанням інформаційних технологій;
 •  пошук і обробка інформації в рамках досліджуваного матеріалу з використанням Інтернет;
 •  використання електронних таблиць для розв'язання задач;
 •  проведення наукових конференцій, презентацій;
 •  використання мультимедійних технологій при вивченні навчального матеріалу;
 •  проведення віртуальних практикумів і лабораторних робіт.
 • ВИСНОВКИ
 • Сучасне суспільство диктує свої правила, воно вимагає, аби освіта, якщо вона хоче залишатися якісною освітою, удосконалювалася так само, як удосконалюється світ довкола нас.
 • Сучасний школяр уже не той, що був раніше. І без прийняття думки про те, що сучасна освіта неможлива без використання мультимедійних технологій вчитель не зможе дати школярам ті знання, які будуть необхідні їм в «дорослому» житті.
 • Відмовляючись від використання засобів мультимедіа на уроках педагог втрачає можливість точної реєстрації фактів, зберігання і передачі значного обсягу інформації, угрупування і статистичної обробки даних.
 • Застосування ж мультимедійних технологій на заняттях і в процесі самостійної роботи учнів дозволить оптимізувати управління навчанням, підвищити ефективність і об’єктивність навчального процесу за значного заощадження часу вчителя, мотивувати учнів на здобуття знань.
 • Самостійна робота учнів на уроках є поширеним прийомом активізації розумової діяльності. Постановка перед учнями розумових завдань, мета яких полягає в самостійному здобутті відповіді на поставлене питання, максимально активізує їхнє мислення, спонукає порівнювати факти, формулювати правила, визначення, що значно підвищує ефективність профільного навчання.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка