Затверджено наказ Державної судової адміністрації України від 23. 03. 2011 р. №73 інструкція з діловодства в Державній судовій адміністрації УкраїниСторінка3/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0,95 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Контроль за виконанням документів5.1. Контролю підлягають зареєстровані та розглянуті Головою ДСА, першим заступником чи заступником голови ДСА документи, які визнані особливо важливими і потребують спеціального контролю за виконанням передбачених ними заходів у встановлені строки.

Порядок організації контролю за виконанням документів визначено Інструкцією про організацію контролю за виконанням документів у Державній судовій адміністрацією, затвердженою наказом ДСА України від 05.08.2003 року № 320.

5.2. Структурні підрозділи ДСА відповідно до покладених на них обов'язків здійснюють контроль за виконанням актів, розпоряджень, доручень, резолюцій Голови ДСА, його заступників.

5.3. Спеціальний контроль за виконанням документів здійснює відділ документального забезпечення та контролю.

5.4. Контроль за виконанням доручень керівництва ДСА, керівників структурних підрозділів ДСА здійснюється спеціально визначеними працівниками відповідних структурних підрозділів (діловодами). Персональній склад, яких затверджується наказом Голови ДСА

5.5. Цей працівник є відповідальним за здійснення контролю, веде облік контрольних документів, систематично доповідає керівникові структурного підрозділу про стан їх виконання, формує відповідні справи та передає документи, які виконані структурним підрозділом до відділу документального забезпечення та контролю.

5.6. Начальник управління ОЗД ДСА щодня інформує Голову ДСА про хід виконання доручень, що перебувають на контролі.

Відділ документального забезпечення та контролю забезпечує щотижневе попереднє інформування керівників структурних підрозділів ДСА про наближення строків виконання контрольних документів.

5.7. Виконання доручення, наданого кільком виконавцям, організовує особа, яка зазначена у дорученні першою. При цьому співвиконавці мають подати свої пропозиції такому виконавцю через відділ документального забезпечення та контролю не пізніше двох днів до встановленого строку виконання, якщо інше не передбачено відповідним дорученням. Керівник, який дав доручення, в разі необхідності в установленому порядку може вирішити питання продовження строку виконання доручення. Для цього основний виконавець подає на ім’я керівника доповідну записку з обґрунтуванням необхідності продовження строку.

Пропозиції щодо продовження строку виконання акта чи доручення Голови ДСА вносяться через відділ документального забезпечення та контролю. Пропозиції щодо продовження строків виконання доручення першого заступника та заступника Голови вносяться виконавцями безпосередньо до них.

5.8. Рішення про продовження строків виконання акта або доручення приймає тільки посадова особа, що його надавала, а в разі її відсутності – посадова особа, яка її заміщає.

5.9. Строки виконання документів відліковуються з дати їх реєстрації і можуть бути вказаними у самому документі або встановлені законодавчими актами.

Якщо завдання потребує термінового виконання то у проекті резолюції до документа обов’язково зазначається конкретний строк.

В електронній реєстраційній картці термін виконання проставляється кожному виконавцю окремо з урахуванням терміну на візування та підписання документу. Відповідальний виконавець подає до відділу документального забезпечення та контролю управління ОЗД документи з візами співвиконавців, візою юридичного управління не пізніше двох днів до встановленого кінцевого строку їх розгляду для візування заступниками Голови та подачі на підпис Голові ДСА. У разі порушення кінцевого дводенного строку документи вважаються поданими з порушенням строку на виконання цього документу.5.10. За результатами контролю за виконанням актів і доручень Голови ДСА відділ документального забезпечення та контролю разом зі структурними підрозділами ДСА або посадовими особами, які здійснюють контроль, кожен день інформують Голову ДСА про хід виконання зазначених актів і доручень та вносять пропозиції щодо зняття їх з контролю.

5.11. Рішення про зняття з контролю приймає посадова особа, яка дала контрольне доручення.


6. Організація діловодства в ДСА
6.1. Ведення діловодства в ДСА покладається на управління ОЗД ДСА і регламентується Положенням про управління ОЗД ДСА на основі Положення про ДСА.

Діяльність працівників управління ОЗД регламентується посадовими інструкціями, які розробляються начальником управління ОЗД ДСА на підставі Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і затверджуються наказом ДСА.

Одним із основних завдань управління ОЗД ДСА є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в ДСА на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів.

Управління ОЗД ДСА:

розробляє інструкції з діловодства та номенклатури справ;

розробляє нормативні акти з питань ведення діловодства в ДСА, обов’язкові для виконання всіма структурними підрозділами державної судової адміністрації;

присвоює індекси структурним підрозділам;

здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в ДСА, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;

сприяє впровадженню та вдосконаленню механізації та автоматизації діловодних процесів в управлінні;

надає структурним підрозділам організаційно – методичну допомогу в удосконаленні та веденні діловодства;

здійснює контроль за додержанням вимог цієї Інструкції в ДСА, а також має право перевіряти стан діловодства в структурних підрозділах ДСА і вимагати від їх керівників усунення виявлених недоліків за окремим дорученням керівництва ДСА.

приймає, реєструє, веде облік, здійснює реєстрацію й відправку вихідної службової кореспонденції, забезпечує зберігання, оперативний розшук, контроль, інформування за документами та доставляє документи;

забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності ДСА та організацій, що належать до сфери її управління, для передачі на державне зберігання;

забезпечує тиражування матеріалів до нарад, засідань та інших заходів, що здійснюються у підрозділах;

подає замовлення на виготовлення бланків;

удосконалює форми і методи роботи з документами в ДСА та організаціях, що належать до сфери її управління, з урахуванням використання організаційної техніки і ПК;

організовує підвищення кваліфікації відповідальних працівників ДСА в роботі з документами;

завіряє печаткою документи у випадках, передбачених цією інструкцією.

6.2. Управління ОЗД ДСА очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Головою ДСА.

На посаду начальника управління призначається особа, яка має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

6.3. Начальник управління ОЗД ДСА за характером діяльності взаємодіє:

з керівниками структурних підрозділів ДСА та організацій, що належать до сфери її управління, – з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів, роботи колегіальних органів, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

з юридичним управлінням – з правових питань, пов'язаних з підготовкою документів.

6.4. Начальник управління ОЗД ДСА в межах своєї компетенції взаємодіє з керівниками інших установ з питань роботи з документами.

6.5. Начальник управління ОЗД ДСА:

контролює виконання встановлених правил роботи з документами в ДСА та організаціях, що належать до сфери її управління;

доповідає Голові ДСА про стан роботи з документами;

вносить на розгляд керівництва подання про приймання, переведення і звільнення працівників управління ОЗД ДСА, заохочення і накладення стягнення;

вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в ДСА та організаціях, що належать до сфери її управління;

підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які проводяться керівництвом ДСА.

6.6. Начальник управління ОЗД має право:

за дорученням Голови ДСА представляти інтереси ДСА в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

залучати спеціалістів структурних підрозділів ДСА та організацій, що належать до сфери її управління, до підготовки проектів документів за дорученням керівництва;

вимагати від структурних підрозділів ДСА та організацій, що належать до сфери її управління, відомості, необхідні для вдосконалення форм і методів роботи з документами;

повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог.

6.7. Ведення діловодства в структурних підрозділах покладається на відповідальних працівників (діловодів), (персональний склад яких затверджується наказом голови ДСА), їх функції відображаються в посадових інструкціях.

6.8. До загальних обов’язків відповідальних працівників структурних підрозділів ДСА належать:

реєстрація, облік та аналіз кореспонденції, що надходить до підрозділу, контроль за проходженням документів у підрозділі тощо;

реєстрація для відправлення вихідної кореспонденції, підготовленої та оформленої в підрозділі;

своєчасна підготовка вхідної кореспонденції для доповіді керівникові підрозділу, а після письмової резолюції – доведення доручення до безпосереднього виконавця, а також ознайомлення працівників підрозділу з інформаційними документами;

систематичне інформування керівника підрозділу щодо термінів виконання документів і доручень;

надання працівникам структурних підрозділів ДСА справ і документів для роботи, контроль за їх зберіганням та поверненням;

підготовка проекту номенклатури справ структурного підрозділу на кожний наступний рік;

ведення і формування справ відповідно до Номенклатури справ ДСА;

участь у роботі експертної комісії та передача на відповідальне зберігання завершених в структурному підрозділі справ до архіву ДСА;

одержання в тимчасове користування архівних справ, повернення їх після використання до архіву ДСА;

ознайомлення новопризначених працівників структурного підрозділу з цією Інструкцією та іншими документами щодо порядку ведення діловодства;

надання працівникам структурного підрозділу методичної допомоги в оформленні документів відповідно до передбачених стандартів.

6.9. У роботі з документами працівники ДСА мають додержуватись таких вимог:

особи, які працюють з документами, несуть відповідальність за зберігання документів, що у них знаходяться, та додержання вимог щодо конфіденційності інформації, яка в них міститься;

до отриманих документів не дозволяється вносити будь-які виправлення, робити на них позначки;

передавання документів або їх копій особам, які не є працівниками ДСА, забороняється;

перед відпусткою або відрядженням працівник повинен тимчасово передати працівникові, відповідальному за ведення діловодства у підрозділі, документи, які є у нього на опрацюванні, а в разі переведення на іншу посаду або звільнення з роботи - повернути всі одержані документи.7. Робота з міжнародною кореспонденцією
7.1. Управління ОЗД ДСА розкриває міжнародну кореспонденцію, реєструє та передає за напрямками:

кореспонденцію, що не потребує перекладу – безпосередньо зазначеним у ній службовим особам;

кореспонденцію, що потребує перекладу, після реєстрації у спеціальному журналі – сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації.

Про зміст одержаної міжнародної кореспонденції сектор невідкладно інформує керівництво ДСА та за дорученням організовує переклад тексту українською мовою і передає його разом з оригіналом. Разом із кореспонденцією зберігаються конверти, адреси на пакетах та бандеролях.

7.2. Після здійснення перекладу сектором міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації документи повертаються до управління ОЗД ДСА, для реєстрації та передачі їх на розгляд за схемою передачі вхідної кореспонденції.

7.3. Сектор міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації, відповідно до Номенклатури справ, формує справи з питань міжнародно-правового співробітництва; веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами; журнал обліку осіб, направлених і відрядження (закордонні) тощо.


8. Порядок оформлення та опрацювання документів
8.1. Складання документів

8.1.1. Для складання службових документів у ДСА повинен використовуватися папір форматів А3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм) та А5 (148х210 мм).

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

8.1.2. Службові документи оформляються на бланках, затверджених наказом ДСА відповідно до вимог державних стандартів і цієї Інструкції.

Бланки кожного виду виготовляються на основі повздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж площі) або кутовим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом;

Бланк листа Державної судової адміністрації України у кольоровому вигляді застосовується при підготовці документів, які направляються:

Президенту України, Голові Верховної Ради України, Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду України, Головам Вищих спеціалізованих судів, Премє’р-міністру України, членам уряду, Генеральному прокурору України, Голові адміністрації Президента України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, головам комітетів Верховної Ради, Народним депутатам України, Голові Вищої ради юстиції України, Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голові Верховної ради Автономної республіки Крим, Ради міністрів Автономної республіки Крим та головам обласних державних адміністрацій.

В інших випадках застосовується бланк листу Державної судової адміністрації України у стандартному чорно-білому вигляді.

Бланки документів мають такі поля:

ліве – 30 міліметрів;

праве – 10 міліметрів;

верхнє і нижнє – 20 міліметрів.

Для деяких внутрішніх службових документів (службові та доповідні записки, звіти для доповіді керівництву, заяви, заходи щодо вирішення питань виробничо-службового характеру, а також документи, створювані від імені кількох організацій, тощо) бланки ДСА використовувати забороняється.

8.1.3. Кожний документ, як правило, повинен складатися з одного питання.

Винятком є складання протоколів, наказів, планів, звітів та інших узагальнюючих документів.

81.4. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовного навантаження.

Зміст документа має бути пов’язаним із змістом раніше виданих з даного питання документів.

8.1.5. Текст документа оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Тексти документів, як правило, складаються з двох частин. У першій частині вказується обґрунтування або підстава складання документа, у другій – викладаються висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину:

накази – розпорядчу частину без констатуючої;

листи – прохання без пояснень.

8.1.6. При підготовці текстів документів необхідно:

заміняти складні речення простими, застосовувати сталі (трафаретні) словосполучення, вживати прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудку) у тому випадку, якщо логічний (смисловий) наголос падає на об'єкт дії;

вживати зворотний порядок слів у реченні (присудок передує підмету) у тому випадку, якщо логічний (смисловий) наголос падає на саму дію або на суб'єкт дії;

заміняти віддієслівні іменники, особливо в розпорядчих документах, відповідними дієсловами, вживати в розпорядчих документах дієслова неозначеної форми, наприклад, «затвердити», «зобов'язати», «скасувати»;

заміняти займенники іменниками (наприклад: «Державна судова адміністрація України просить», «Підрозділу потрібно», а не «Ми просимо», «Нам потрібно»);

вживати в розпорядчих документах мовні конструкції наказового (імперативного) характеру; застосовувати сталі словесні формули (наприклад: «наказую», «пропоную», «Державна судова адміністрація України повідомляє»).

Форма анкети використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак. Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, документах з матеріально-технічного постачання і збуту, фінансових документах тощо.

Форма таблиці використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про кілька об’єктів за рядом ознак. Табличні тексти використовуються в планових, звітно-статистичних, фінансових, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих та інших документах.

У таблицях та анкетах, призначених для оброблення ПК, об’єкти, ознаки та їх показники у разі потреби кодуються.

Заголовки таблиць повинні бути короткими і повністю відображати зміст таблиці. Заголовки розміщуються над таблицею посередині і пишуться з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки і двокрапка не ставляться.

Слово «Таблиця» і порядковий номер таблиці вказуються праворуч над першою сторінкою таблиці, над іншими пишеться слово «Продовження табл. 1».

Слова, що повторюються одне під одним в одній і тій самій графі таблиці, замінюються лапками. Заміна лапками цифр, математичних знаків, знаків процента і номерів позначень марок матеріалів – не допускається. Якщо повторюється лише частина фрази, то допускається цю частину заміняти словами «Те ж», із зазначенням додаткових відомостей.

Цифри в графах таблиць повинні проставлятись так, щоб класи чисел у всій графі були розташовані один під одним.

8.1.7. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів покладається:

таких, що розробляються на виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, – за рішеннями Голови ДСА на одного з заступників відповідно до розподілу обов’язків;

інших службових документів – на керівників структурних підрозділів ДСА.

Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів, що візуються кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці посадові особи.

Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення проектів документів, що надійшли на погодження до ДСА з інших органів виконавчої влади, покладається на відповідних заступників Голови ДСА.8.2. Оформлення документів

8.2.1. Службові документи, що складаються в ДСА, повинні мати обов’язкові реквізити й стабільний порядок їх розміщення (додатки 5, 6):

найменування установи – автора документа;

назва виду документа (на листах не зазначається);

дата;

індекс;


заголовок до тексту;

текст;


засвідчення документа (підпис, візи, затвердження, печатка);

позначка про проходження, виконання документа й направлення його до справи.

Під час підготовки й оформлення службового документа склад обов'язкових реквізитів може бути доповнений іншими реквізитами, якщо цього вимагає призначення документа або його обробка.

Нормативно-правові акти, які заносяться до державного реєстру, повинні мати у верхньому правому кутку після номера акта чи грифа затвердження вільне місце (6х10 см) для запису про державну реєстрацію (додаток 7).

8.2.2. Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в Положенні про ДСА.

8.2.3. Назва виду документа (наказ, розпорядження, рішення тощо) зазначається на бланку друкарським або машинописним способом і повинна відповідати компетенції ДСА, змісту її управлінської діяльності.

Назву виду документа друкують великими літерами.

8.2.4. Текст документів, надрукованих на папері формату А4, А5 рекомендовано друкувати через 1 – 1,5 міжрядкового інтервалу (в залежності від величини тексту).

8.2.5. Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф погодження» відокремлюють один від одного 1,5 – 2 міжрядковими інтервалами, наприклад:ПОГОДЖЕНО
1,51

Голова Державної судової
адміністрації України 
2


Підпис Ініціал(и), прізвище 
82.6. Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5 – 3 міжрядковими інтервалами.

8.2.7. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) – 73 мм (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволено продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

8.2.8. Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

12,5 мм – для початку абзаців у тексті;

92 мм – для реквізиту «Адресат»;

104 мм – для реквізитів «Гриф затвердження» та «Гриф обмеження доступу до документа»;

125 мм – для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис»;

не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до тексту документа», «Текст» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і направлення його до справи», назви посади у реквізитах «Підпис» та «Гриф погодження», засвідчувального напису «Згідно з оригіналом», а також слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ.

8.2.9. За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф – від межі лівого поля; другий – через 104 мм.

8.2.10. Якщо в тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є посилання на документ, що став підставою для його видання, слова «Додаток» і «Підстава» друкують від межі лівого поля, а текст до них – через 1 міжрядковий інтервал.

8.2.11. Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.

8.2.12. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа. Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту.

Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа й відповідати на питання «про що?», «чого?». Формувати заголовок документа слід за допомогою віддієслівного іменника. Наприклад: наказ (про що?) про створення установи; протокол (чого?) засідання колегії.

Якщо в документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим.

У разі складання документа на основі уніфікованої форми постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка.

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, телеграм та повідомлень.

8.2.13. Документи, що містять інформацію з різних питань діяльності ДСА (доповіді, положення, звіти, інструкції тощо), поділяються на розділи, підрозділи і пункти, які нумеруються арабськими цифрами. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, що відображають суть документа. Підрозділи нумеруються в межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і підрозділу, розділених крапкою. Пункти нумеруються в межах розділу, якщо нема підрозділів. Номер пункту складається із номера розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад: 1.1.13, 5.14.3.

Допускається наскрізна порядкова нумерація складових частин тексту арабськими цифрами.

Для складання документів з великою кількістю розділів зручно складати зміст, у якому перераховуються всі розділи із зазначенням сторінок.

8.2.14. Якщо документ складається з двох і більше сторінок, друга й наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

Номери сторінок повинні проставлятися посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

8.3. Датування документів

8.3.1. Усі службові документи підлягають датуванню. Датою документа є дата його підписання; для документа, що приймається колегіальним органом, – дата його прийняття; для документа, що затверджується, – дата затвердження.

8.3.2. Дати підписання й затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати наводяться в один рядок у такій послідовності: число та місяць – двома парами арабських цифр, рік – чотирма арабськими цифрами. Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею проставляється 0 (наприклад: 06.05.2010). У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, а також при реєстрації розпорядчих документів застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат (наприклад: 30 травня 2010 року).

8.3.3. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

8.3.4. Обов'язковому датуванню й підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням і виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа й направлення його до справи).

8.3.5. Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.8.4. Індексація документів

8.4.1. Під час реєстрації документу надається умовне позначення – реєстраційний індекс, який вказує на місце складання, виконання та зберігання документа і складається з трьох груп цифр, відокремлених тире і косою рискою. Наприклад: 10-24900/10.

Перша група цифр (10) визначає індекс підрозділу ДСА; друга група (24900) – порядковий номер документа в електронній картотеці; третя (10) – рік реєстрації. Перелік індексів підрозділів визначається наказом ДСА.

8.4.2. Реєстраційним індексом документів, що утворюються в процесі діяльності ДСА є:

наказу з основної діяльності ДСА – його порядковий номер;

наказу з кадрового складу – порядковий номер з літерою «к»;

наказу про надання відпусток – порядковий номер з літерою «в»;

наказу з адміністративно-господарських питань, про дисциплінарні стягнення, відрядження працівників – порядковий номер з цифрою «06» через дріб;

Нумерація документів у межах кожної групи ведеться протягом року і з нового року починається з «1».

Реєстраційний індекс спільного нормативно-правового акта установ повинен складатися з індексів установ, що видали його, які проставляються через дріб.8.5. Погодження документів

8.5.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватися як у ДСА (із структурними підрозділами, посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті документа) – внутрішнє, так і за його межами – зовнішнє.

Внутрішнє погодження проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, проводиться не пізніше ніж у 2-денний строк після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти таких документів розглядаються Головою ДСА невідкладно.

Внутрішнє погодження документа провадять у такій послідовності: із структурними підрозділами ДСА, юридичним управлінням, із першим заступником, заступником Голови.

Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться установами, яким проекти надіслано для розгляду, у строк, визначений їх розробниками.

8.5.2. Формою внутрішнього погодження проекту документа є його візування посадовою особою. Віза включає в себе: особистий підпис, ініціали й прізвище особи, яка візує документ, і дату візування. При необхідності зазначається найменування посади цієї особи, наприклад:

Начальник юридичного управління

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата


Віза проставляється на зворотному боці останнього аркуша проекту документа.

Візи проставляються на примірниках документів, що залишаються в ДСА.

8.5.3. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка за такою формою:

Начальник юридичного управління

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Зауваження і пропозиції додаються.

Дата

Зауваження обов'язково доповідаються особі, яка підписує документ.8.5.4. При підписанні вихідних листів, підготовлених на виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, звернень та запитів народних депутатів України, обов’язковим мають бути візи:

виконавця;

керівника підрозділу виконавця;

керівника самостійного структурного підрозділу;

начальника юридичного управління;

начальника управління ОЗД ДСА;

заступником Голови (за яким закріплене юридичне управління);

Листи на виконання постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, звернень та запитів народних депутатів України, звернень громадян, з питань організаційно-адміністративної, кадрової, фінансово-економічної роботи, реформування власності, інвестиційної, науково-технічної та інноваційної роботи, проекти рішень колегії підписуються виключно Головою ДСА. У разі відсутності Голови ДСА вказані листи підписує особа, яка виконує обов’язки Голови і тільки з попереднім візуванням цього листа іншим заступником Голови.

8.5.5. Всі внутрішні розпорядчі та вихідні документи, пов’язані з фінансово-економічними питаннями, в тому числі: проекти законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та листування з центральними органами виконавчої влади і місцевими органами самоврядування обов’язково візуються начальником управління планово-фінансової діяльності та соціального забезпечення й начальником управління бухгалтерського обліку та звітності, а в разі їх відсутності – відповідними заступниками.

Всі внутрішні розпорядчі та вихідні документи щодо передачі майна та реформування власності (утворення, реорганізацію, ліквідацію) організацій, що належать до сфери управління ДСА України візуються начальником управління матеріально-технічного та побутового забезпечення або його заступником.

8.5.6. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється грифом погодження, який ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа і включає в себе такі елементи: слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади особи, з якою погоджується проект документа (включаючи найменування установи), її особистий підпис, ініціали, прізвище та дату погодження, наприклад:
ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови ДСА

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата
8.5.7. Якщо зовнішнє погодження проекту документа здійснюється колегією, то гриф погодження оформляється таким чином:


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання колегії ДСА

Дата, №
8.5.8. У разі коли зміст документа стосується більше трьох установ, складається «Аркуш погодження», про що робиться відмітка в самому документі на місці грифу погодження, наприклад: Аркуш погодження додається.

Аркуш погодження оформляється за такою формою:


АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Назва документа
Найменування посади

(Підпис) (Ініціали, прізвище)


Дата

Найменування посади

(Підпис) (Ініціали, прізвище)


Дата


8.6. Засвідчення документів

8.6.1. Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки.

8.6.2. Документи в ДСА підписуються Головою, першим заступником та заступником Голови ДСА у межах повноважень, визначених Положенням про ДСА та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Рівень підпису вихідних документів повинен відповідати рівню підпису вхідних документів, на які дається відповідь, але не нижче начальників самостійних структурних підрозділів.

Голова ДСА, а в разі його відсутності особа, яка виконує обов’язки Голови ДСА (згідно з відповідним наказом) підписує накази, розпорядження та доручення Голови ДСА; вихідні документи, що надсилаються:

Президенту України, Голові Верховної Ради України, Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду України, Головам Вищих спеціалізованих судів, Премє’р-міністру України, членам уряду, Генеральному прокурору України, Голові адміністрації Президента України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України, головам комітетів Верховної Ради, Народним депутатам України, Голові Вищої ради юстиції України, Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голові Верховної ради Автономної республіки Крим, Ради міністрів Автономної республіки Крим та головам обласних державних адміністрацій.

Усі вихідні документи, які підписуються Головою ДСА обов’язково проходять редагування в управлінні ОЗД ДСА посадовою особою, яка має певний рівень кваліфікаційних знань і визначена наказом Голови ДСА.

Перший заступник та заступник Голови мають право підпису доручень ДСА, вихідних листів з питань, що входять до його компетенції, згідно з розподілом обов’язків.

Документи, що надсилаються керівникам підприємств та організацій, підписуються керівництвом ДСА.

8.6.3. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ надрукований не на бланку, скорочене – на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів і прізвища. Розшифровку підпису в реквізиті «Підпис» друкують на рівні останнього рядка найменування посади без пропуску між ініціалами й прізвищем. Наприклад:

Голова Державної

судової адміністрації України (підпис) (Ініціали, прізвище)

Голова (підпис) (Ініціали, прізвище)

8.6.4. У разі надсилання документа одночасно кільком установам вищого рівня Голова ДСА підписує усі примірники.

8.6.5. У разі надсилання документа одночасно кільком організаціям, що належать до сфери управління ДСА, підписується тільки оригінал, що залишається у справі підрозділу-автора, а на місця розсилаються засвідчені управлінням організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю примірники.

8.6.6. У разі коли за зміст документа несуть відповідальність кілька осіб (акти, фінансові документи тощо) їхні підписи розміщуються один під іншим у послідовності відповідно до посади. Наприклад:


Заступник Голови (підпис) (Ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) (Ініціали, прізвище)


У разі підписання документа кількома особами однакових посад, їх підписи розміщуються на одному рівні, наприклад:

Заступник Голови

ДСА України


(Підпис) (Ініціали, прізвище)


Заступник начальника

Головдержслужби України


(Підпис) (Ініціали, прізвище)


8.6.7. Документи колегіальних органів підписуються головуючим на засіданні колегіального органу та секретарем. Наприклад:

Голова колегії (підпис) (Ініціали, прізвище)


Секретар колегії (підпис) (Ініціали, прізвище)

8.6.8. Якщо посадова особа, підпис якої зазначений на проекті документа, відсутня, то документ підписує особа, яка виконує її обов’язки, або її заступник. При цьому обов’язково зазначається посада особи, яка підписала документ, і її прізвище (виправлення вносяться чорнилом або машинописним способом, наприклад: «в.о.», «заст.»).

Не допускається підписання документа з прийменником «за» або проставленням косої риски перед найменуванням посади.

8.6.9. Особливим способом засвідчення документа після його підписання є затвердження. Документ затверджується відповідними органами або посадовими особами, до компетенції яких належить вирішення питань, викладених у цих документах (додаток 8).

8.6.10. Затвердження документа здійснюється за допомогою грифа затвердження або виданням розпорядчого документа. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила тощо) повинні затверджуватися відповідним наказом ДСА.

8.6.11. Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, то гриф затвердження складається з таких елементів: слово «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, підпис, ініціали й прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження. Наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної судової

адміністрації України

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

8.6.12. Під час затвердження документа розпорядчим актом на документі зазначається гриф за такою формою:ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

24.01.2010 № 21

8.6.13. Гриф затвердження розміщується в правому верхньому кутку першого аркуша документа.

8.6.14. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою.

Гербова печатка ставиться також на положеннях (статутах), договорах, посвідченнях, довіреностях.

Перелік документів, що завіряються гербовою печаткою в ДСА на підставі чинних нормативно-правових актів приведено в додатку 9.

Печатка, яка відтворює найменування ДСА або його структурного підрозділу (негербова), ставиться на копіях документів, що надсилаються в інші установи, та на розмножених примірниках розпорядчих документів у разі розсилання.

Печатку треба проставляти таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.

8.6.15. Гербова печатка ДСА знаходиться у відповідальної особи визначеної наказом ДСА, яка несе персональну відповідальність за правильність засвідчення всіх документів, що скріплюються гербовою печаткою в ДСА згідно з чинним законодавством України.

8.7. Адресування документів

8.7.1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи їхні найменування подаються в називному відмінку, наприклад:

Міністерство юстиції України

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається у називному відмінку, а посада й прізвище адресата – у давальному, наприклад:

Кабінет Міністрів України

Департамент діловодства та

моніторингу

Директорові Департаменту

(Прізвище, ініціали)

У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата, наприклад:

Міністру юстиції України (Прізвище, ініціали)

У разі потреби в реквізиті «Адресат» можуть зазначатися почесне звання та вчений ступінь.

Якщо документ адресується багатьом однорідним організаціям, адресата необхідно зазначати узагальнено, наприклад:

Начальникам територіальних управлінь державної судової адміністрації

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово “копія” перед зазначенням другого, третього й четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку й на кожному документі зазначається тільки один адресат.

8.7.2. До реквізиту “Адресат” може входити адреса. Порядок і форма запису відомостей про адресу юридичних, фізичних осіб повинні відповідати Правилам надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270, наприклад:

Редакція журналу «Архіви України»

вул. Солом'янська, 24

Київ-110, 25211

8.7.3. У разі надсилання документа органам законодавчої і виконавчої влади та постійним кореспондентам їх поштова адреса на документах не зазначається. У цих випадках використовують конверти із завчасно надрукованими адресами.8.8. Резолюція

8.8.1. Резолюція – це напис на документі, зроблений Головою, першим заступником, заступником Голови ДСА, керівниками структурних підрозділів, що містить вказівки про виконання документа.

8.8.2. Резолюція складається з таких елементів: прізвище виконавця (виконавців), зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

8.8.3. На документах з термінами виконання, які не потребують додаткових вказівок, у резолюції зазначається: виконавець, підпис автора резолюції, дата.

8.8.4. Резолюція повинна проставлятися на спеціальних бланках або окремих аркушах.

8.8.5. При призначенні керівників управлінь, відділів, секторів виконавцями завдання, що не відповідає функціональним обов’язкам підрозділу, негайно порушувати питання про зміну виконавця перед посадовою особою, яка доручила це завдання.

8.8.6. До оригіналів документів, які підлягають поверненню, управлінням ОЗД прикріплюється аркуш з написом «Підлягає поверненню».

8.8.7. На документах інформаційного характеру ставиться підпис особи, яка з ним ознайомилася, і дата ознайомлення.

Інформаційні документи залишаються у справах підрозділу, до якого вони надіслані.

8.9. Відмітки про проходження й виконання документів

8.9.1. Контроль за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України й дорученнями Прем’єр-міністра України, здійснюється згідно з Положенням про управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації та включає контрольні строки й етапи виконання.

Строк підготовки проектів документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України й дорученнями Прем’єр-міністра України, вважається день реєстрації в ДСА вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

8.9.2. Під час проходження документа в ДСА обов'язково робляться такі помітки:

про надходження (реєстрацію) документа – на нижньому правому полі першого аркуша документа (скорочене найменування установи, дата надходження документа, індекс документа);

про взяття документа на контроль – на правому верхньому полі першого аркуша документа пишеться слово «Контроль» або літера «К»;

про виконання документа й направлення його до справи – на нижньому лівому полі першого аркуша документа (коротка довідка про виконання, якщо немає документа про виконання, слова «До справи» й номер справи, в якій документ буде зберігатися, дата направлення документа до справи, найменування й підпис виконавця), наприклад:

До справи № 10-02

Питання вирішено позитивно в телефонній розмові 05.02.2011.

(Посада, ініціали, прізвище)

Відмітка «До справи» свідчить про те, що робота над документом закінчена;

8.9.3. Кожний документ повинен мати відмітку про безпосереднього виконавця, що складається з його прізвища й номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому або зворотному боці останнього аркуша документа, наприклад:

Петренко 277 12 64

У разі відсутності відмітки про виконавця та номеру його службового телефону співробітник відділу документального забезпечення та контролю управління ОЗД ДСА має право відмовитись у прийнятті цього документу для відправлення.

8.9.4. В автоматизованій системі “Діловодство” під час опрацювання документу заповнюється поле “проходження документа”.

8.10. Оформлення копій документів

8.10.1. Копія документа виготовляється й видається тільки з дозволу Голови, першого заступника та заступника Голови з питань, що входять до сфери їхньої діяльності згідно з розподілом обов’язків. ДСА може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній.

Під час вирішення питань про прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав, а також під час формування особових справ працівників ДСА може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).

8.10.2. Копія документа виготовляється рукописним, машинописним способами або засобами оперативної поліграфії. Під час виготовлення копії рукописним і машинописним способами текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчується підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу.

Відмітка «Копія» зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа.

Напис про засвідчення документа складається зі слів «З оригіналом згідно», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та проставляється нижче реквізиту «Підпис».

З оригіналом згідно

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

8.10.3. На копіях вихідних документів, що залишаються в справах, текст бланків не відтворюється, зазначається лише дата підписання документа і його реєстраційний індекс, посада особи, яка засвідчила копію, її підпис і дата засвідчення, наприклад:


Дата, індекс

__________________________текст_________________________________

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)
З оригіналом згідно

Посада (Підпис) (Ініціали, прізвище)


Дата

На копіях вихідних документів мають бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, і візи виконавців; напис про засвідчення документа, завірений печаткою ДСА (негербовою). Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі.8.11. Оформлення додатків до документів

8.11.1. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання документа або документ у цілому. Про наявність додатків зазначається в тексті або після тексту документа перед підписом. Назва додатка в тексті документа повинна відповідати назві самого додатка.

8.11.2. Додатки до документів можуть бути трьох видів:

додатки, що затверджуються або вводяться в дію розпорядчими документами (додатки до розпорядчих документів);

додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного документа;

додатки, що є самостійними документами і надсилаються із супровідним листом.

Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі необхідні для конкретного виду документа реквізити.

У розпорядчому документі відомості про наявність додатків зазначаються у тексті, наприклад:

«Допустити до роботи з документами з грифом «Для службового користування» працівників Державної судової адміністрації України за списком згідно з додатком 1.»

Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з посиланням на цей розпорядчий документ, його дату й номер. Відмітка робиться на верхньому правому полі першого аркуша додатка, наприклад:Додаток

до наказу Державної судової адміністрації України

24.01.2010 № 21


У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки до розпорядчих документів повинні підписуватися керівниками структурних підрозділів ДСА на лицьовій стороні останнього аркуша додатка.

Відомості про наявність додатків до планів, звітів, протоколів, повідомлень, листів тощо оформляються у такому порядку:

якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим.;

якщо документ має додатки, повна назва яких не наводиться в тексті, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку й кількості їхніх примірників, наприклад:

Додаток: Довідка про стан виконавської дисципліни в ДСА за 6 місяців 2009 року на 3 арк. в 1 прим.;

якщо до документа додається інший документ, що має додатки, то відмітка про наявність додатка оформляється таким чином:

Додаток: Наказ від 24.01.2010 № 21 і додаток до нього, всього на 4 арк. у 2 прим.;

якщо додатки зброшуровані (книги, журнали), кількість аркушів не зазначається;

при великій кількості додатків на них складається опис, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до опису на _____ арк.;

якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітку про наявність додатка оформляють за формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.8.12. Підготовка й оформлення документів до засідань колегії ДСА

8.12.1. Засідання колегії ДСА проводяться відповідно до затверджених планів роботи й в міру потреби згідно з Положенням про колегію Державної судової адміністрації України.

У плані роботи колегії зазначається питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Проект плану проведення засідань колегії формується на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів, які попередньо погоджуються їх із заступниками Голови ДСА (за напрямками діяльності). План засідань колегії затверджується головою колегії.


8.12.2. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретаріатом колегії, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання з викладанням обґрунтованих висновків і пропозицій, завізована відповідальним за підготовку питання заступником Голови (згідно з розподілом обов’язків), керівником відповідного підрозділу ДСА;

проект рішення колегії з кожного питання порядку денного засідання колегії, завізований відповідальним за підготовку питання заступником Голови (згідно з розподілом обов’язків), керівниками відповідних структурних підрозділів ДСА, які повинні виконувати це рішення в разі його прийняття;

список членів колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

8.12.3. У разі проведення закритого засідання колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

8.12.4. Заступники Голови ДСА (згідно з розподілом обов'язків), керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів до засідання колегії, та секретар колегії несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки.

8.12.5. Не пізніше ніж за 7 днів матеріали до засідання колегій повинні бути передані до секретаріату колегії. Якщо матеріали до засідання колегії вчасно не надійшли в секретаріат колегії або неналежними чином оформлені, секретар колегії письмово інформує заступника Голови ДСА (згідно з розподілом обов’язків), а також вносить пропозицію голові колегії щодо виключення питання з порядку денного засідання колегії.

У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії секретар колегії повинен поінформувати про це мотивованою доповідною запискою голови колегії за п’ять днів до її засідання.

8.12.6. Після засідання колегії керівник структурного підрозділу (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк), проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступниками Голови ДСА (згідно з розподілом обов’язків), іншими заінтересованими особами та подає секретаріату колегії для розгляду головою комісії.

8.12.7. Рішення колегії вводять в дію наказами Голови ДСА і є обов’язковим для виконання.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

8.12.8. Рішення колегії оформляється протоколом, які підписуються головуючим на засіданні та працівником секретаріату колегії, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади (відповідних органів інших гілок влади) та секретарем, який веде протокол.

8.12.9. Рішення колегії доводяться секретаріатом до членів колегії, керівників структурних підрозділів, територіальних управлінь ДСА та підприємств, установам і організаціям, що належать до сфери управління ДСА, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

8.12.10. Рішення колегії ДСА, як документи в яких визначено конкретні завдання та строки їх виконання, обов’язково підлягають контролю з метою забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контроль за виконанням рішень колегії покладається на заступників Голови (згідно з розподілом обов’язків), керівників структурних підрозділів ДСА, а щодо термінів виконання – на секретаріат колегії (управління ОЗД ДСА).

812.11. Доповідна записка щодо виконання рішень колегії подається виконавцем до секретаріату колегії. Секретаріатом колегії перевіряється оформлення документів, наявність віз, проводиться моніторинг виконання рішень колегії.

У разі неможливості виконання рішення колегії до зазначеного терміну, керівники структурних підрозділів, відповідальні за його виконання, завчасно надають секретаріату колегії доповідну записку, завізовану заступником Голови (згідно з розподілом обов’язків), в якій ґрунтовно викладені причини невиконання та пропозиції щодо продовження терміну виконання.

8.12.12. Секретар колегії аналізує інформацію про стан виконання рішень колегії, узагальнену управлінням ОЗД ДСА та інформує колегію про результати аналізу стану виконання попередніх рішень колегії.

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Рішення вважається виконаним тільки після виконання усіх завдань, визначених у ньому.

Голова колегії вносить на розгляд колегії пропозиції щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні чи невчасному виконанні рішень колегії.8.13. Оформлення документів про відрядження

8.13.1. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи ДСА з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження.

813.2. Якщо виникає потреба у відрядженні працівника, керівник структурного підрозділу в доповідній записці (заяві) на ім’я Голови ДСА або одного із заступників Голови ДСА (згідно з розподілом обов’язків), зазначає куди, на який строк (з урахуванням часу вибуття та прибуття), з якою метою необхідно відрядити працівника.

8.13.3. Доповідна записка (заява, технічне завдання) разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається Голові ДСА, як правило, не пізніш як за три доби до початку відрядження.

8.13.4. Для реєстрації посвідчень про відрядження відділом проходження державної служби управління ОЗД ДСА ведеться спеціальний журнал.

8.13.5. За результатами відрядження метою якого є надання методичної допомоги чи проведення перевірки – складаються звіти (довідки) на ім’я Голови ДСА. Вказані документи мають бути аргументованими і стислими з висвітленням позитивної роботи, виявлених недоліків, їх причин, відповідальних за це посадових осіб з пропозиціями щодо вжиття необхідних заходів та авансовий звіт за встановленою формою.

Наслідки перевірок, як правило, обговорюються на місцях, оформлюються актом і для прийняття відповідного рішення у 3-денний термін доповідаються Голові ДСА, першому заступнику, заступнику Голови (згідно з розподілом обов’язків), керівнику структурного підрозділу ДСА.

8.13.6. Після повернення з відрядження з-за кордону, працівники ДСА зобов’язані у 7-денний термін подати до сектору міжнародного співробітництва копію затвердженого технічного завдання, директив та звіту за результатами відрядження. Вищезгаданий сектор подає узагальнену інформацію щодо виконання директив, вказівок і технічних завдань працівниками ДСА у відрядженнях за кордон до Міністерства закордонних справ України та до Кабінету Міністрів України.

8.13.7. Авансовий звіт на відрядження здається в управління бухгалтерського обліку ДСА.

8.14 Розмноження документів

8.14.1. Порядок розмноження документів засобами розмножувальної техніки визначається керівниками структурних підрозділів (крім документів, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави і яким надається гриф «Для службового користування»).8.15. Надсилання та одержання документів електронною поштою

8.15.1. У кожному структурному підрозділі ДСА України визначаються особи, що відповідають за здійснення електронного обміну службовими документами (далі – відповідальні особи) – по два працівники.

8.15.2. До загальних обов’язків відповідальних осіб належать:

перевірити правильність оформлення службового документа й розміщення на ньому всіх реквізитів; правильність зазначення адреси; наявність усіх необхідних підписів на документі й додатках до нього; наявність віз на копії документа, що залишається у справах ДСА; наявність на документі відмітки про додатки;

погодити відправку електронною поштою підготовленого службового документа у керівника відповідного структурного підрозділу, або особи, що заміщує його у разі відсутності (згідно з наказом);

сканувати службовий документ, що підготовлений у паперовому вигляді та надсилається електронною поштою;

документ, що підготовлений у паперовому вигляді разом з його електронною копією надати відповідальній особі управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю для відправки.

8.15.3. На службових документах, підготовлених у паперовому вигляді, у разі здійснення електронного обміну ними, в лівому верхньому куті титульного листа обов’язково проставляється штамп, у якому зазначається адресат, вихідний номер, дата та час відправлення документа, прізвище керівника, який дозволив відправку, прізвище та підпис особи, яка відправила та особи, яка отримала документ:
ВІДПРАВЛЕНО ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

_________________________________________

Адресат


Вих. №________________________ від ______________

______ год. _______хв.

Відправку дозволив_______________________________

Відправив_______________________________________

Отримано_______________________________________
8.15.4. На документах, отриманих електронною поштою в нижньому правому куті титульного листа проставляється штамп, у якому зазначається вхідний реєстраційний номер, дата і час отримання документа, посада, прізвище та підпис особи, яка отримала документ:

ОТРИМАНО


ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Вх. №___________________ від __________

______ год. _______хв.

Основ. на ____ арк., додаток на _____ арк.


___________ ____________ __________

Посада ПІБ Підпис


8.15.5. Отриманий електронною поштою документ реєструється в управлінні організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю.

Вихідна службова кореспонденція готується на бланках установленого зразка у двох примірниках (оригінал і копія) за винятком листування у межах ДСА, яке здійснюється з використанням паперу стандартного формату (без бланків). Кожний документ повинен мати такі реквізити: адресат, назва документа або заголовок (за винятком листів), дата, підпис із зазначенням посади керівника, вихідний номер, для листів – крім зазначених реквізитів, короткий зміст документа, а в разі надання відповіді - посилання на номер та дату документа. За наявності додатків зазначається кількість їх аркушів. У разі потреби керівник структурного підрозділу ДСА, що готував документ, визначає його терміновість.


___________________________________

Додаток 1
Державна судова адміністрація України
АКТ
від ______________ № ______
про відсутність вкладень у конверті
Підстава: Інструкція з діловодства у Державній судовій адміністрації України, затверджена наказом Голови ДСА України від № .
Цей акт складений начальником відділу документального забезпечення та контролю управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю ДСА України __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

у присутності: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)


про те, що під час розкриття конверта (пакета), надісланого

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва установи, від якої надійшов пакет)

не виявлено таких вкладень:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва і номер документа)


Начальник відділу

документального

забезпечення та контролю (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної судової

адміністрації України

_____________Р.І.Кирилюк

____ _____________ 2011 р.

м. п.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка