Звіт про наукову діяльність кафедри комп’ютерних технологій за 2015 рік Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман МихайловичДата конвертації25.12.2016
Розмір24,4 Kb.

Звіт про наукову діяльність кафедри комп’ютерних технологій за 2015 рік

Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович.

Завідувачем кафедри є кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович.

Штатними членами кафедри є: кандидати наук, доценти − Ю.Я. Петрикович, В. І. Рак, І. М. Цідило , Ю. П. Франко, І. Б. Луцик, А. О. Пальчик; асистенти, кандидати педагогічних наук – Т. В. Сіткар, М. М. Ожга; асистенти (магістри) – Ю. М. Чайківська, В. М. Гладюк.

На умовах сумісництва на посаді асистента працює О. Б. Ящик.

Допоміжний персонал, до якого входять: завідувач лабораторією М.З.Гайдамаха, інженери І категорії із застосуванням комп’ютерів – В. В. Білий, В. В. Павленко, О. В. Петлюк, старший лаборант Н. В. Матвійків. 


Кафедра комп’ютерних технологій організована відповідно до наказу ректора № 225 від 22 серпня 2006 року в складі інженерно-педагогічного факультету для забезпечення підготовки інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій і є випусковою зі спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ


ПУБЛІКАЦІЇ

19 статей

2

навчально-

2

свідоцтво

7 ЕНМК

2 автореферати

Участь у 15

Участь у 15

4–

1

10–

Зареєстровано тему НДР: Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій» (державний реєстраційний номер 0112U000273). Науковий керівник – проф. Горбатюк Р.М.

Найважливіші наукові результати:

Найважливіші наукові результати:

обґрунтовано

визначено

конкретизовано

удосконалено

Зареєстровано тему НДР: «Інтелектуальні технології прийняття рішень в професійній діяльності інженера-педагога» (державний реєстраційний номер 0112U004087). Науковий керівник – доц. Цідило І. М.

Найважливіші наукові результати:

Найважливіші наукові результати:

з

удосконалено

розроблено

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (монографію) “Система професійної підготовки майбутніх

інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”

Напрям наукової роботи:

підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій.ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

Горбатюк Роман Михайлович завідувач кафедри комп’ютерних технологій, член спеціалізованої вченої ради К 47.104.08 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, член редколегії наукового журналу «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»

Видано наукову монографію

наукова тематика досліджень – «Інтелектуальні технології управління прийняття рішень в професійній діяльності інженера-педагога». Виокремлено основні етапи формування інформаційної структури нечіткого моделювання об’єктів професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів як засобу інтерпретації невизначеностей і неточностей даних та виявлення в них закономірностей, що дають можливість розширити сферу застосування інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у професійно-інженерній і професійно-педагогічній діяльності майбутніх інженерів-педагогів.Цідило Іван Миколайович

13.00.04 – теорія і методика

професійної освіти

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні

технології в овіті

Захищено дисертацію

на здобуття

наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Рак Володимир Іванович

Напрям наукової роботи:


Кандидат педагогічних наук, доцент
  • Удосконалено навчально-методичне забезпечення для використання Smart-технологій у навчально-виховному процесі.
  • Розроблено дидактичне забезпечення на основі програмного забезпечення Smart-NoteBook.

наукова тематика досліджень –

Використання інформаційних засобів у

навчально-виховному процесі

  • використання сучасних інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі
  • організація педагогічних практик у закладах професійної освіти

Основні результати наукової діяльності:

наукова тематика досліджень - автоматизовані комп’ютерні системи управління технологічними процесами переробки біопалива та альтернативного тепло- електрогенерування

Розроблено комп’ютерні моделі управління інтенсифікацією виробничих процесів на основі комплексного проектування і застосування альтернативних енергетичних систем і сучасних алгоритмів адміністративного управління.

Основні результати наукової діяльності:

Петрикович Юрій Ярославович

Розроблено алгоритм роботи експертної системи,

яка забезпечує визначення енергоефективних

режимів роботи когенераційної установки на базі

біотеплогенератора з інтегрованою

термоелектричною панеллю.

За напрямком наукових досліджень опубліковано

8 статей у фахових наукових виданнях,

з них 2 – в науково-метричних базах СКОПУС

і 2 – в іноземних наукових фахових виданнях. Подано заявку на 2 патенти України на винахід.Луцик Ірина Богданівна

наукова тематика досліджень - автоматизовані системи керування електротехнологічними комплексами для обробки, зберігання та дозування біосировини.Пальчик Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук, викладачОсновні напрями досліджень:

Процеси перетворення та акумуляції

енергії поновлювальних джерел

систем автономного енергопостачання

об’єктів господарювання

Спеціалізація дослідження:

водневі технології та паливні елементи,

біотехнології,

За напрямком дослідження опубліковано

20 публікацій, серед який 2 патенти

Термоелектричний зарядний прилад

для мобільних телефонів та радіостанцій

Модуль Ethernet контролю для віддаленого

моніторингу та контролю технологічних

процесів

Розроблено структурну схему портативного термоелектричного приладу для зарядки мобільних телефонів і радіостанцій з використанням ефекту Пелтьє.  На базі даної технологічної схеми розроблено прототипи портативного термоелектричного зарядного приладу та його системи охолодження. Створено лабораторну установку і розпочато дослідження роботи системи на базі виготовлених прототипів.

наукова тематика досліджень – «Інформаційна технологія прогнозування стану судин внаслідок інсулінотерапії». Навчається в аспірантурі на заочній формі

– модель динаміки глікемії із однорідним харчуванням, яка орієнтована на окремі види вуглеводів та включає динаміку обсягів вуглеводів у системі травлення, що дозволило прогнозувати рівень концентрації глюкози в крові після харчування з достатньою точністю;

Вперше обґрунтовано та запропоновано:

Чайківська Юлія Мирославівна

– модель добової динаміки глікемії, яка дозволяє враховувати багаторазові поступлення глюкози та інсуліну з ін’єкції, що дозволило прогнозувати динаміку стану хворого на ЦД на основі його раціону та рекомендованих доз інсуліну

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі розроблених методів та моделей реалізовано систему контролю динаміки глюкози та інсуліну     в крові, яка дозволяє прогнозувати рівень вказаних величин протягом доби із достатньою для клінічної практики точністю.

наукова тематика досліджень – «Математичне моделювання електроенергетичних систем».

Науково-дослідна робота передбачає дослідження факторів впливу на параметри роботи ЕЕС. Найбільш складною задачею є побудова математичної моделі діагностування та розпізнавання спотворень гармонічних сигналів у високовольтних лініях електропередач (ЛЕП).

Основні результати досліджень

Науково-дослідна робота передбачає дослідження факторів впливу на параметри роботи малих гідроелектростанцій. Найбільш складною задачею є побудова математичної моделі, яка б забезпечувала гарантовані чи допускові коридори прогнозу характеристик роботи малих гідроелектростанцій.

Розроблений метод рандомізації гармонічних сигналів за рахунок виконання нелінійної операції їх перетворення в АКФ з особливими кореляційними характеристиками дозволяє реалізувати швидкісний (на інтервалі 1-2 періодів) моніторинг якості електроенергії та виконати розпізнавання накидів та коротких замикань в ЛЕП.Франко Юрій Павлович

Наукова тематика досліджень – «Методи та засоби комп’ютеризованого опрацювання інформаційних характеристик пневмотранспортних систем у квазістаціонарних режимах».

Проведено аналіз фреймів протоколів, які використовуються в комп’ютерних мережах на канальному рівні, оцінку надлишкової службової інформації, а також аутентифікацію особливостей поширених коректуючих кодів.

Гладюк Володимир Миколайович

Досліджено характеристики кодових матриць ТЧБ на можливість виявлення і виправлення помилок.

Досліджені існуючі і запропоновано нові принципи формування і обробки даних, які забезпечують виправлення помилок на основі сигнальних коректуючих кодів Галуа.

Наукова тематика досліджень – «Методика навчання ситем 3D проектування майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю».

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)Ожга Михайло Михайлович
  • Теоретично обґрунтовано та розроблено модель професійної діяльності фахівця з 3D проектування на основі аналізу проектувальної діяльності.


  • теоретично обґрунтовано та розроблено модель навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю 3D проектування.
  • теоретично обґрунтовано та розроблено моделі цілей, змісту та методу навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з тривимірного комп’ютерного проектування.

Основні результати наукової діяльності:

Сіткар Тарас Вікторович

Основний напрям досліджень: методика моніторингу фахових знань майбутніх вчителів технологій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Спеціалізація дослідження: щтучний інтелект, освітні вимірювання.

Кандидат педагогічних наук, асистент

Основні результати наукової діяльності:

Проаналізовано  підходи та методи для прогнозування успішності навчальної діяльності студентів. Розроблено власний алгоритм прогнозування успішності навчальної діяльності студентів, якій базується на використанні авторегресійних методів. Проведено експертну перевірку запропонованої моделі та проведений аналіз отриманих результатів. Розроблено веб-орієнтовану систему прогнозування. Окрім того описана методика створення регресійної моделі прогнозування.


СТУДЕНТСЬКІ НАГОРОДИ

КРАЩІ СТУДЕНСЬКІ НАУКОВІ РОБОТИ

Магістерська робота присвячена проблемі підвищення ефективності енергозберігаючих технологій. Розроблена імітаційна модель дозволяє всесторонньо дослідити об'єкт моделювання, враховуючи його фізичні параметри та процеси, які в ньому відбувається в реальних умовах.


Вовк Н. М. Проектування імітаційної моделі когенераційної

установки на основі біотелпогенератора

Структура імітаційної моделі когенераційної установки

В магістерській роботі розглянуто принцип роботи когенераційних установок, зокрема на базі теплогенераторів. Проаналізовано середовище Adobe Flash Professional CS5, визначено засоби та можливості програми для розробки анімаційних моделей роботи технологічних об’єктів. Розроблено візуалізацію динаміки роботи когенераційної установки автономного джерела електричної енергії. Запропоновано методичні рекомендації до використання матеріалів магістерської роботи та розробленої візуалізаційної моделі у навчально-методичних матеріалах технічних дисциплін.


Макет структурної схеми установки

Бабій А.П. «Візуалізація динаміки роботи когенераційної установки автономного джерела електричної енергії в середовищі Adobe Flash».

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка