Звіт про наукову та науково-технічну діяльність тернопільського національного технічного університету за 2012 рікСкачати 91,65 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір91,65 Kb.
 • ДОПОВІДЬ В.О. ПРОРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ, Д.Т.Н., ПРОФЕСОРА РОГАТИНСЬКОГО РОМАНА МИХАЙЛОВИЧА
 • ЗВІТ
 • ПРО НАУКОВУ ТА
 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • ЗА 2012 РІК
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
 • ТНТУ - багатопрофільний вищий навчальний заклад, член Європейської асоціації університетів,
 • акредитований за IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 21 напрямами, 23 спеціальностями і 22 магістерськими програмами за денною та заочною формами навчання.
 • У його складі 9 факультетів, 35 кафедр, з яких 25 випускаючі, навчально-науковий інститут інформаційних систем, дистанційного навчання, 7 центрів, зокрема післядипломної освіти і перепідготовки кадрів та довузівської підготовки, 19 науково-дослідних лабораторій. У ТНТУ функціонують і розвиваються 13 наукових шкіл, докторантура та аспірантура, 5 спеціалізованих вчених рад за 8 спеціальностями, 19 науково-дослідних лабораторій. . На базі ТНТУ функціонує Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля” .
 • До складу ТНТУ на правах відокремлених структурних підрозділів входять Технічний (м. Тернопіль), Зборівський та Гусятинський коледжі.
 • розробка апаратури і приладів для наукових досліджень, дистанційного зондування Землі, джерел вторинного живлення та діагностики в галузі медицини та біології;
 • розробка обладнання, апаратури, інструментів для машинобудівної, радіотехнічної, харчової, переробної промисловості та сільського господарства;
 • механіка руйнування матеріалів та елементів конструкції при низьких і високих температурах з врахуванням впливу експлуатаційно-технологічних факторів;
 • розробка розрахункових методів аналізу НДС елементів конструкцій в пружній та пружно-пластичній області з врахуванням температурних полів;
 • розробка нових матеріалів та технології їх отримання з метою оптимізації структури та властивостей;
 • розробка методів підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій, деталей та вузлів тертя;
 • розробка нових економічних моделей в умовах ринкового господарства.
 • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТНТУ
 • Університет укомплектований професорсько - викладацьким складом, який становить 465 осіб (398 штатних). Серед них - 50 докторів наук, професорів (37 штатних), 236 (221) кандидатів наук, доцентів, 4 Заслужених діячі науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, 3 Заслужених винахідники України 3 Заслужених працівники освіти України, Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений діяч мистецтв України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України з гирьового спорту.
 • ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУВАЛИ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
 • НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ТНТУ
 • КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ
 • Категорії
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • робіт
 • к-сть од.
 • к-сть од.
 • к-сть од.
 • Фундаментальні
 • 9
 • 9
 • 6
 • Прикладні
 • 11
 • 10
 • 11
 • Госпдоговірні
 • 10
 • 12
 • 15
 • ДФФД та гранти
 • 6
 • 3
 • 5
 • ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ
 • Категорії
 • робіт
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • тис.грн.
 • тис.грн.
 • тис.грн.
 • Фундамeнтальні
 • 533,2
 • 541,2
 • 761,4
 • Прикладні
 • 556,1
 • 645,7
 • 956,6
 • ДФФД та гранти
 • 308,1
 • 170
 • 260
 • Госпдоговори
 • 245,2
 • 240,2
 • 360,48
 • Платні послуги наукових підрозділів
 • 563,9
 • 612,2
 • 698,2
 • За напрямком фундаментальних досліджень на протязі 2012 р. Виконувалось 6 тем на загальну суму 761,4 тис. грн. У 2012 році завершилось 2 теми.
 • Виявлення та облік прихованого відбору теплової енергії та води в енергомережах методами комп’ютерних технологій .
 • Керівник теми: д.т.н., професор, Євтух П.С.
 • Вагомим результатом роботи є суттєве підвищення точності обліку енергії у мережах тепло – і водопостачання методами комп'ютерних технологій. Побудовано математичну модель вимірювальної процедури обліку енергії скоректованої по точності шляхом комп’ютерних технологій. Побудовано математична модель похибок вимірювання витрат енергії у мережах тепло- і водопостачання, які дадуть змогу виділити їх систематичні складові, які рекомендується компенсувати шляхом застосування поправок. Досліджено властивості систематичних складових похибок вимірювання кількості споживаної енергії у енергомережах і побудова таблиць поправок для автоматичної компенсації цих похибок за допомогою ПЕОМ.
 • Використання результатів: На базі отриманих теоретичних результатів розроблено математичні моделі, методи та засоби моделювання режимів відбору інформації в безпровідних мережах давачів систем водоспоживання, які призначені для використання під час експлуатації та вирішення задач диспечеризації цих систем в різних режимах їх функціонування, включаючи аномальні, що викликані різного типу загрозами в мережах тепло- і водопостачання. На основі запропонованих методів реалізовано програмні засоби моделювання на мові C++, що дало змогу отримати відомості щодо характерних особливостей функціонування системи безпровідного передавання динамічного стрибкоподібного коду і створити комплексну апаратно-програмну систему безпечного доступу в безпровідникову систему моніторингу.
 • За результатами роботи виконано госпдоговірну тему для Бережанської районної ради м. Бережани на суму 40 тис. грн.
 • Опубліковано: статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 17; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 5. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР – 1; кандидатських – 2.
 • ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ЗАВЕРШЕНИМИ У
 • 2012 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБОТАМИ
 • Система KeeLoq з дешифратором HCS500 на прототипній платі PIC24FJ128
 • Знімок екрана № 4 авторської програми
 • Виділення біологічно активних пептидів з продуктів ферментативного розщеплення білків молока
 • Керівник теми: д.біол.н., проф. Юкало В.Г.
 • Розроблено систему електрофорезу на пластинках ПААГ низької концентрації, яка включає ЕДТА та 2-меркаптоетанол для запобігання утворення казеїнових агрегатів і створено лабораторну установку з вдосконаленим формером, що разом забезпечують ефективне розділення та ідентифікацію білків казеїнового комплексу. Запропоновано комплексну схему фракціонування казеїнів, яка забезпечує отримання гомогенних казеїнових фракцій за мінімального впливу денатуруючих чинників. Розроблено модельну протеолітичну систему, яка дозволяє отримувати високі концентрації низькомолекулярних продуктів протеолізу казеїнів при використанні молочнокислих бактерій і ферментативних препаратів. За ефективністю розділення отримані пластинки відповідають світовому рівню.
 • Використання результатів: Модельна протеолітична система дозволяє адекватно відобразити протеолітичні процеси у молочних продуктах. Запропоновано спосіб електрофоретичного розділення білків у ПААГ і прилад для його проведення, який рекомендується застосовувати при дослідженнях складу білків казеїнового комплексу в наукових установах і лабораторіях підприємств, діяльність яких пов’язана з переробкою білків молока. Модельна система протеолізу може бути використана для тестування молочнокислих бактерій та протеолітичних ферментних препаратів на здатність звільняти біологічно активні пептиди під час протеолізу казеїнів.
 • За результатами роботи в стадії підписання угода на госпдоговірну тему на суму 25 тис. грн.
 • Опубліковано: публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних – 3; монографій, опублікованих за рішенням Вченої ради ВНЗ – 1; навчальних посібників без грифу МОНмолодьспорту України – 2; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 11; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 29.
 • ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ЗАВЕРШИНИМИ У
 • 2012 РОЦІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ РОБОТАМИ
 • Електронна мікрофотографія казеїнових міцел знежиреного молока після ліофілізації (31000×1,5)
 • Електрофореграми контрольного загального кислотного казеїну (1) та чотирьох різних білкових фаз після розшарування системи «вода – білки молока – пектин» (2-5)
 • αS2-CN
 • β-CN
 • κ-CN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • αS1-CN
 • Оцінка експлуатаційної навантаженості обприскувачів класу ОВП 2000 з розробкою оптимізованої за довговічністю функціонально-несучої системи
 • Керівник теми: д.т.н., професор РибакТ.І.
 • Запропоновано новий ефективний підхід для оцінки силових факторів навантаженості елементів вентиляторних обприскувачів, їх напружено-деформівного стану, прогнозування несучої здатності і залишкового ресурсу та оптимізацією за матеріалоємністю і несучою здатністю. Обґрунтовано конструктивне забезпечення рівномірного розподілу внутрішніх силових факторів в елементах несучої системи оприскувачів шляхом обгрунтування моделі НДС несучої системи при генеруванні значних динамічних перевантажень, виникаючих внаслідок різниці знакозмінних зусиль на опорах силових агрегатів.
 • На основі вперше розробленої математичної моделі визначення напружено-деформівного стану несучої системи, з врахуванням кососиметрії навантаженості відносно поздовжньої площини симетрії, проведена оцінка несучої здатності рами малоенергоємного причіпного обприскувача. Внесено зміни в конструкцію опорної системи вентиляторної установки з забезпеченням зменшення її металоємності та оптимізовано за матеріалоємністю тримку систему вентиляторних обприскувачів при забезпеченні проектного ресурсу їх роботи.
 • Використання результатів:
 • Розроблена методика і обладнання для експериментальних досліджень несучих металоконструкцій мобільних с/г машин передані в ВАТ «Коломиясільмаш».
 • Опубліковано: публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних – 3; монографій, навчальних посібників без грифу МОНмолодьспорту України – 1; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 15; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 10, отримано патентів та свідоцтв на авторське право – 3; захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 1.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • За напрямком прикладних досліджень на протязі 2012 р. Виконувалось 11 тем на загальну суму 956,6 тис. грн. У 2012 році завершилось 5 тем.
 • Модернізована конструкція рами машини ОВП-2000
 • Уніфікаційний синтез прогресивних способів кінетопластичного формоутворення широкосмугових гвинтових заготовок
 • Керівник теми: д.т.н., професор Пилипець М.І.
 • Розроблені способи кінетопластичного формоутворення дозволяють одержувати гвинтові заготовки для енергетичних, теплових та інших машин і систем широкої номенклатури та типорозмірів, що характеризуються товщиною витка до 10 мм і шириною В до 200 мм для =500 Н/мм2 ; мінімальним внутрішнім діаметром 30 мм, кутом нахилу гвинтової лінії в межах 4 - 85˚; коефіцієнтом нерівномірності витягування стрічки 1,1 - 5,4; питомою висотою ( ) рівною 5 – 120; коефіцієнтом кроку витка 0,1 - 0,75; коефіцієнтом використання матеріалу 75 - 95 %. Рівень технологічності за матеріаломісткісткістю та відносна стійкість профілю гвинтової заготовки, що розраховані відносно штампозварних заготовок, складають відповідно 0,25 - 1,0 та 1,0 - 3,8. Запропоновані технологічні процеси характеризуються підвищеними техніко-економічними показниками у порівняні з відомими технічними рішеннями.
 • Використання результатів:Реалізація технологічних процесів не вимагає наявності енерговитратного обладнання та суттєвих капіталовкладень у виробництво. Науково-технічний ефект: дослідження проводились для підвищення ефективності проектування технологічних процесів в частині вибору нових методів, технологій, схем, розрахунків параметрів конструкцій технологічного спорядження, а також проектування деталей машин та технологічних процесів, які не регламентується нормативно-правовими документами.
 • Опубліковано: монографій, опублікованих за рішенням Вченої ради ВНЗ – 2; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 9; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 17, отримано патентів та свідоцтв на авторське право – 33; захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 1.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Програмне забезпечення для визначення собівартості виготовлення шнекових деталей різними способами
 • Схема формоутворення гофрованих ГЗ
 • Гофровані гвинтові заготовки
 • Удосконалення управління навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій
 • Керівник теми: д.е.н., професор. Андрушків Б.М.
 • Розвинуті теоретичні положення та вироблені нові концептуальні підходи і рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічних засад розвитку інноваційно-логістичних навчально-науково-виробничих систем в умовах трансформації суспільних процесів, обґрунтовано необхідність розробки і упровадження Економічної Конституції України (ЕКУ) – Основного Економічного закону держави. Розроблено алгоритм та інструментарій організаційно-економічного механізму здійснення інституційних трансформацій в управлінні ланцюгом освіта-наука-виробництво з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників на засадах інноваційно-логістичного підходу та оптимізації ресурсного забезпечення. Досліджено теоретичні аспекти мікрологістики як інструмента управління діяльністю навчально-науково-виробничих систем для забезпечення навчального, науково-дослідного та господарського процесу, суть якого полягає в ефективному та раціональному використанні фінансових, матеріальних, інформаційних та супутніх потоків.
 • Використання результатів:
 • Прогнозується до впровадження принципово нової для України політичної ідеології, що спирається на відпрацюванні у сучасному світі найбільш досконалих механізмів управління розвитком суспільства XXI століття, які можуть бути закріплені в Основному Економічному Законі – Економічній Конституції України. Аналогів в Україні немає. Результати впроваджено у Тернопільській міська рада, головному управлінні Тернопільської ОДА, ТзОВ «Тернопільській меблевій фабриці».
 • Опубліковано: публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних – 6; монографій, опублікованих за рішенням Вченої ради ВНЗ – 4; навчальних посібників без грифу МОНмолодьспорту України – 3; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 11; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 8, отримано патентів та свідоцтв на авторське право – 2; захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 6.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Розробка та дослідження епоксикомпозитів за процесами стуктуроутворення на межі поділу фаз
 • Керівник теми: д.т.н. професор Стухляк П.Д.
 • Встановлено вплив зовнішніх поверхневих шарів на структуру епокси- і термопластів при введенні полідисперсних наповнювачів. Розроблено композитні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками за рахунок встановлення та врахування закономірностей формування зовнішніх поверхневих шарів при прогнозованому введенні у зв’язуюче дисперсних часток наповнювача різної фізичної природи при оптимальному вмісті і розмірах. Досліджено процеси структуроутворення матеріалу матриці навколо наповнювача при формуванні епоксикомпозитів, вивчено його структуру та вплив на властивості композиту залежно від вмісту введених наповнювачів різної природи. На основі проведених досліджень розроблено композитні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками, що адаптовані згідно функційного призначення.
 • Використання результатів:
 • Розроблені матеріали забезпечують високі показники фізико-механічних властивостей, високу адгезійну та когезійну міцність, стійкість до спрацювання. Важливим фактором, що відзначає техніко-економічні переваги нових матеріалів є можливість нанесення композитів в технологічних приміщеннях при різних температурних режимах без використання спеціального обладнання. За результатами досліджень було виконано дві госпдоговірні роботи з впровадження композитних матеріалів на загальну суму 70800 грн., а також впроваджено розроблені матеріали в газотранспортній промисловості на Гусятинській ГКС з економічним ефектом 18123 грн.
 • Опубліковано: публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних – 4; монографій, опублікованих за рішенням Вченої ради ВНЗ – 2; навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України – 2; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 20; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 34, отримано патентів та свідоцтв на авторське право – 1; захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 2.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Графік яскравості матриці градієнтів зображення при аналізі досліджуваних фрагментів для КМ, наповнених: а) вихідна матриця; б) ферит; в) карбід кремнію (SiC); г) карбід бору (B4C).
 • а б
 • Параметрична ідентифікація систем компетитивної дифузії і адсорбції вуглеводневих сполук в нанопористих цеолітних каталізаторах
 • Керівник теми: к.т.н., доцент Петрик М.Р.
 • Розроблена математична модель багато параметричної ідентифікації компетитивної дифузії вуглеводневих сполук в цеолітних середовищах, що дозволяє врахувати взаємовпливи потоків дифундованих компонентів на рівні міжчастинкового простору середовища та всередині мікро- і нанопор частинок каталізаторів. Отримані аналітичні вирази градієнтів функціоналів нев’язки, що дозволило реалізувати регуляризаційні процедури функціональної ідентифікації коефіцієнтів внутрішньокристалітної компетитивної дифузії в цеолітних каталізаторах. Розроблено ідентифіковані розподіли коефіцієнтів внутрішньокристалітної компетитивної дифузії для систем “бензол-гексан” у вигляді залежностей від часу. Проект виконувався у кооперації з французькими партнерами, зокрема Лабораторією Фізики і механіки неоднорідних середовищ UMR 7636 CNRS Університету П’єра і Марії Кюрі і отримані результати відповідають світовому рівню,. Результати дають можливість покращення існуючих технологій експериментального аналізу якісних характеристик складових переносу в нанопористих зразках шляхом розвинення NMR–зображень концентраційних розподілів адсорбованих вуглеводневих сполук в макропорах та мікро- і нанопорах частинок каталітичних середовищ як функції від часу і дослідити досягнення умов рівноваги при дії різних зовнішніх впливів.
 • Використання результатів:
 • Результати виконання науково-дослідної роботи впроваджено на ПМП ІІТ та ВАТ Квантор для комп’ютерно-математичних методів проектування і аналізу нових структур багатошарових нанопористих середовищ з наперед заданими показниками. За результатами роботи одержано перемогу у міжнародному конкурсі спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» на період 2013-2014 спільно з командою науковців з Університету Анрі Пуанкаре Нансі 1 та Університету П’єра і Марії К’юрі Париж 6 (ESPCI Paris Tech).
 • Опубліковано: публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних – 11; статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України – 7; публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 9, захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР – 1.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • Експериментальні дані досліджень масопереносу в каталітичної середовищі: а) - гексан, б) - бензол
 • Експериментальні криві сумарної поглинутої маси двокомпонентної компетитивної дифуії, що використовувались для ідентифікації кінетичних параметрів
 • Деформування розломно-блокових середовищ з урахуванням зон множинного тріщиноутворення
 • (україно-білоруський проект) (№ держ. реєстр. 0112U005147, керівник теми: д.т.н., проф. Ясній П.В.).
 • Властивості зони термічного впливу зварних з’єднань сучасних сталей стійких до повзучості
 • (україно-словенський проект) (№ держ. реєстр. 0112U005148, керівник теми: д.т.н.,проф. Ясній П.В.).
 • Високоефективні джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності
 • (україно-китайський проект) (№ держ. реєстр. 0112U005146, керівник теми: к.т.н., доц. Яськів В.І.)
 • Діагностування коалесценції тріщинуватих дисипативних структур на основі підходів мезомеханіки (№ держ. реєстр. 0112U008076, керівник теми: д.т.н., проф. Марущак П.О.). Грант Президента для молодих учених (докторів наук).
 • Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу (№ держ. реєстр. 0112U004169, керівник теми: д.т.н., проф. Лупенко С.А.) Проект виконаний відповідно до Державної цільової науково-технічної програми «Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.
 • Основна організація-виконавець – інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова.
 • ТНТУ у 2012 році став партнером у програмі Європейського Союзу TEMPUS «Міжвузівська програма створення студентами стартапів інноваційного розвитку та підприємництва». Грант-аплікантом проекту виступив університет Монпельє 2, Франція. Тривалість проекту 3 роки.
 • МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ, ГРАНТИ,
 • ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
 • 1. Ремонт запірної арматури із заміною елементів ущільнення (протипомпажного клапана ВК ГПА-251 та направляючих кілець 5-ти тонної тальки боксу ГПА-101)" (Замовник УМГ «Черкаситрансгаз», г/д тема №293-10 керівник теми Ярема І.І. ) Авторський нагляд, фінансування 2010-2011р.р. 40 000 грн.
 • 2. Ремонт кранів АПО газу Ду400 (4 шт.) КС-2 Воловець "Прогрес" Хустське ЛВУМГ. (Замовник УМГ «Черкаситрансгаз», г/д тема №297-10 керівник теми Ярема І.І. ) Авторський нагляд, фінансування 2010 -2011 р. р. 41400 грн..
 • 3. Розробка технічно-технологічної документації на виготовлення направляючих кілець канатоукладчиків для вантажопідіймальних механізмів (Замовник ПП "Кранзахід" м. Івано-Францівськ, г/д тема №306-11 керівник теми Ярема І.І. ) Обсяг фінансування – 10000 грн.
 • 4. Передача у власність направлячі тросоукладчиків вантажопідіймальних мостових кранів «Demag» в/п 5т. (Замовник «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» м. Черкаси, г/д тема №307-12 керівник теми Ярема І.І. ) Обсяг фінансування – 41250 грн.
 • 5. Розроблення науково-технічної (проектно-кошторисної) документації на реконструкцію системи теплопостачання шляхом впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву приміщень Тернопільської обласної комунальної спеціальної загальноосвітньої школи–інтернату для дітей із пониженим слухом за адресою: 46000, вул. Л.Українки, 9а, м. Тернопіль. (Замовник Тернопільська обласна комунальна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, г/д тема №308-12 керівник теми Нагаченко С.І. ) Обсяг фінансування – 50000 грн.
 • 6. Проведення енергетичного обстеження будівлі Бережанської районної ради по вул. Шевченка, 15, м. Бережани. (Замовник Бережанська районна рада м. Бережани, г/д тема №309-12 керівник теми Нагаченко С.І. ) Обсяг фінансування – 10000 грн.
 • 7. Розробка технічної документації на виготовлення композиційних ущільнюючих кілець вузлів ущільнення штоків компресора 2ВМ4-15/25С (Замовник ТзОВ Науково-виробниче підприємство "Ентальпія" Київська обл. м. Вишневе, г/д тема №310-12 керівник теми Ярема І.І. ) Обсяг фінансування – 17750 грн.
 • 8. Розробка та виготовлення блоків керування поляризацією радіо трактів антенних систем (Замовник Державне науково-технічне підприємство «Техас-К», г/д тема №311-12 керівник теми Паламар М.І.) Обсяг фінансування – 12500 грн.
 • 9. Розроблення науково-технічної (проектно-кошторисної) документації на реконструкцію системи опалення з впровадженням технології електричного тепло акумуляційного обігріву приміщень (Замовник Бережанська районна рада м. Бережани, г/д тема №312-12 керівник теми Нагаченко С.І.) Обсяг фінансування – 40000 грн.
 • 10. Послуги з розроблення науково-технічної документації за результатами випробувань конструкції при обстеженні споруди виробничого призначення, м. Почаїв (Замовник ТОВ «Тернопіль Промбуд», г/д тема №313-12 керівник теми Якубишин О.Н.) Обсяг фінансування – 6666 грн.
 • 11. Розробка та виготовлення блоків керування інтегрованим радіаорактом антенних систем. (Замовник Державне науково-технічне підприємство «Техас-К», г/д тема №314-12 керівник теми Паламар М.І.) Обсяг фінансування – 10000 грн.
 • 12. Розробка та виготовлення системи керування антенними комплексами ACS-Inter (Замовник ТОВ НВФ «Квазарплюс», г/д тема №315-12 керівник теми Паламар М.І.) Обсяг фінансування – 48000 грн.
 • 13. Розробка та виготовлення системи керування антеною 3,6-Ка (Замовник Державне науково-технічне підприємство «Техас-К», г/д тема №316-12 керівник теми Паламар М.І.) Обсяг фінансування – 25000 грн.
 • 14. Розробка та виготовлення системи керування антеною БК-2 ААС (Замовник Державне науково-технічне підприємство «Техас-К», г/д тема №317-12 керівник теми Паламар М.І.) Обсяг фінансування – 30000 грн.
 • 15. Створення автоматизованої системи управління та моніторингу енергоресурсів ТНТУ. Замовник ТНТУ ім. І. Пулюя, г/д тема №42-12 керівник теми Митник М.М.). Обсяг фінансування – 69281 грн.
 • НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ГОСПДОГОВІРНИХ РОБІТ
 • АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТНТУ
 • Мета: підвищення якості управління навчальним процесом, структурними підрозділами, інформаційними ресурсами та фінансово-господарською діяльністю
 • Науково-дослідні та наукові підрозділи університету інтегровані в АСУ “Університет” – сукупність апаратно-програмних засобів, що утворють єдине інформаційне і документальне середовище університету та забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку діяльності структурних підрозділів на основі принципів оперативності, прозорості та доступності операційних одиниць в реальному масштабі часу. В результаті виконання роботи в 2012р. розроблено модулі: «Наказ», «Аспірантура», «Відділ кадрів», «Кафедра», «Деканат» та «Архів». Розроблено алгоритми синхронізації контингенту студентів університету та ЄДБО. Для забезпечення роботи підсистеми моніторингу напруги розроблено електричну принципову схему пристрою аналізу якості електроенергії. Виготовлено прототип та проведено дослідження роботи пристрою.
 • Створення автоматизованої системи управління та моніторингу енергоресурсів

Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”

 • Науковий парк створено з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств Тернопільського реґіону, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази вищої школи для комерціалізації результатів наукових досіджень і їх впровадження на відчизняному і закордонному ринках.
 • СПІВПРАЦЯ:
 • ● НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА ТЗОВ «ІНТЕГРАЛ»:
 • - МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ;
 • - СТВОРЕННЯ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ З ВИСОКИМ ККД., ВИКОРИСТОВУЮЧИ НОВІ СХЕМНІ РІШЕННЯ ТА РАДІОМАТЕРІАЛИ.
 • ● ДНТП “ПРОМІНЬ”:
 • - СТВОРЕННЯ НОВИХ ВИДІВ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ НА ТВЕРДИХ ВИДАХ БІОПАЛИВА;
 • - СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ПОДРІБНЕННЯ БІОМАСИ.
 • ● ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ “АЛЬФА – ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ”:
 • - СТВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ПО СИСТЕМАХ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ АВТОНОМНОГО ОПАЛЕННЯ З ДОПОМОГОЮ БІОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ);
 • ● НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА ТЗОВ “ЕЛЕКТРОСВІТ”:
 • - ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ЕНЕРГООЩАДНИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДІВ ТА СВІТЛОДІОДНИХ МАТРИЦЬ.
 • ● ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА:
 • - СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МІНІ ГЕС НА ДАМБІ;
 • - РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПО ЕНЕРГЕТИЧНОМУ АУДИТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА;
 • ● ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА:
 • - СТВОРЕННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПО МОДЕРНІЗАЦІЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛАСТІ

Науковий парк “Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля”

 • Вищі навчальні
 • заклади
 • Підприємства
 • Інноваційні наукові розробки
 • Інноваційні наукові розробки
 • проекти
 • ринок
 • Розроблені проектні пропозиції для міської та обласної рад у рамках Стратегії розвитку міста та регіону:
 • 1. Логістичний центр на базі Тернопільського аеропорту;
 • цифровий Тернопіль;
 • 2. Гідроенергетика Тернопільщини;
 • 3. Автоматизована система обліку енергоресурсів для ЖКГ.
 • 1. Розробка методів прогнозування і підвищення тримкої здатності та довговічності елементів конструкцій, 1990 р. Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Яснiй П.В,
 • 2. Оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл, 1975 р. Заслужений діяч науки і техніки, д.ф.-м.н., проф. Шаблій О.М.,
 • 3. Розробка технологічних методів покращення параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів, 1988 р. Заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Б.М.
 • 4. Критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу роботи основних утримувальних конструкцій сільськогосподарських машин”, 1988. Заслужений працівник освіти д.т.н., проф. Рибак Т.І.
 • 5. Регіональні і міжрегіональні аспекти підтримки соціально-економічної реформи. Заслужений діяч науки і техніки. д.е.н., проф. Андрушків Б.М.
 • 6.Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів, 1991. Заслужений працівник освіти, д.т.н., проф. Луців І.В.
 • 7. Електричні та магнітні властивості матеріалів з вузькими зонами провідності, 1980. д. ф.-м. н., проф. Дідух Л.Д.
 • 8. Автоматизація технологічних процесів та комп’ютерно-інтегровані технології, 1996, д.т.н., проф. Стухляк П.Д.
 • 9. Моделювання та розробка транспортно-технологічних процесів та систем, 1997р, д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.
 • 10. Статистичні методи в теорії передачі та перетворення інформаційних сигналів, 2001, д.т.н., проф. Приймак М.В.
 • 11. Багатоканальні інформаційно–вимірювальні системи. Рік заснування 2001, д.т.н. Євтух П.С., д.т.н. Яворський Б.І.
 • 12 Розробка та дослідження енергоощадних світлотехнічних та електротехнічних систем, Рік заснування 2000., д.т.н., проф. Андрійчук В.А.
 • 13. Харчова біотехнологія, 2000 р., Д.б.н., проф.. Юкало В.Г.
 • НАУКОВІ ШКОЛИ ТНТУ
 • НДЛ “МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” (НДЛ МРКМ)
 • За 2012 р. виконані теми за міждержавними проектами: “Деформування розломно-блокових середовищ з урахуванням зон множинного тріщино утворення” на суму 65 тис. грн., “Властивості зони термічного впливу зварних зєднань сучасних сталей стійких до повзучості” на суму 35 тис. грн. та грантом “Діагностування коалесценції тріщинуватих дисипативних структур на основі підходів мезомеханіки” на суму 90 тис. грн.
 • НДЛ-1 “НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ПОЛІМЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ГАЗОТРАНСПОРТНОМУ ОБЛАДНАННІ”
 • Тільки у 2012 році було виконано 4 госпдоговірні теми на загальну суму біля 59 тис. грн.
 • Загальний вигляд вентилятора охолодження масла газоперекачуючого агрегату ГТК-10І компресорної станції, магістрального газопроводу «Союз»
 • Відреставрована фірмова лопать вентилятора
 • Ущільнення затворів та штоків кульових кранів
 • від Ду-8 до Ду-200 технологічних ліній компресорних станцій магістральних газопроводів
 • Зокрема лабораторією у 2012 р виконано робіт на суму 125,5 тис. грн.
 • Тематика робіт стосується розробки та виготовлення блоків керування поляризацією радіо трактів антенних систем; системи керування антенними комплексами ACS-Inter; системи керування антеною 3,6-Ка; системи керування антеною БК-2 ААС (Замовник Державне науково-технічне підприємство «Техас-К», ТОВ НВФ «Квазарплюс».
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ „ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ”
 • НДЛ “СИСТЕМИ ВТОРИННОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”
 • Напрямок діяльності - напівпровідникові перетворювачі електроенергії (НПЕ) на основі сучасної елементної бази, висока ефективність яких підтверджена випробовуваннями в лабораторіях США, виготовлення дослідних зразків та дрібносерійне виробництво НПЕ. У лабораторії виконувалась низка україно-американських та україно – китайських проектів.
 • У 2012 р. виконується україно-китайський проект "Високоефективні джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності" на суму 45 тис. грн.
 • в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя разом з компанією STMicroelectronics відкрита спільна навчальна лабораторія
 • Спільна лабораторія створена у рамках підписаної угоди про співробітництво провідних українських університеті та компанії STMicroelectonics.
 • Відповідно до цього, лабораторія обладнана сучасною мікропроцесорною технікою, лабораторними стендами та спеціальним програмним забезпеченням для проведення курсів по вивченню технологій STMicroelectronics. .
 • За результатами робіт одержано перемогу у Міжнародному конкурсі спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» на період 2013-2014 спільно з командою науковців з Університету Анрі Пуанкаре Нансі 1 та Університету П’єра і Марії К’юрі Париж 6 (ESPCI Paris Tech).
 • Також у рамках підписаної угоди, при університеті створена дизайн-софт студія для проектування та розробки програмного забезпечення на замовлення українських компаній на базі мікрокнтроллерів компанії STMicroelectronics
 • НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ST

Перелік лабораторій ТНТУ

 • 1. Електромагнітної сумісності і джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем. (науковий керівник д.т.н., проф. В.А. Андрійчук)
 • 2. Електромагнітної сумісності і джерел живлення світлотехнічних пристроїв і систем. (науковий керівник к.т.н., с.н.с. Ярема І.Т.)
 • 3. Відділ медичного приладобудування. (науковий керівник д.т.н., доц. Ткачук Р.А. )
 • 4. Науково-дослідна лабораторія твердих сплавів. (науковий керівник к.т.н., доц. Бодрова Л.Г. )
 • 5. Системи вторинного електроживлення. (науковий керівник к.т.н., доц. Яськів В.І. )
 • Механіка руйнування конструкційних матеріалів. (науковий керівник д.т.н., проф. Ясній П.В. )
 • Науково-дослідна лабораторія "Математичного моделювання і дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах" (науковий керівник к.т.н., доц. Петрик М.Р.)
 • Науково-дослідна лабораторія «Енергоощадності та проблеми енергетики» (д.т.н., доц. Тарасенко М.Г. )
 • Лабораторія «Моделювання, автоматизація та логістика транспортно-технологічних систем» (д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.)
 • Науково-дослідна лабораторія «Інформаційні технології та інтелектуальні системи»(науковий керівник к.т.н., доц. Паламар М.І. )
 • Науковр-дослідна лабораторія “Синтезу технологічних інновацій в машинобудуванні” (науковий керівник д.т.н., проф. Пилипець М.І.).
 • Науково-виробничий інститут перспективних технологій (науковий керівник ст. викл., директор НДІПТ Химич Г.П. ).
 • Науково-дослідна лабораторія “Лазерного впливу на матеріали” (науковий керівник к.т.н. доц. Нікіфоров Ю.М. )
 • Науково-дослідна лабораторія “Поляризаційно-оптичного методу дослідження напружень (ПОМДН) «Спектр» (науковий керівник к.т.н., доц. Попович П.В. )
 • Наукова лабораторія “Демократична трансформація публічного адміністрування” (науковий керівник д.н. д.-у., проф. Рудакевич М.І.)
 • Науково-випробувальна лабораторія «Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (науковий керівник Якубишин О.М.)
 • Науково дослідна лабораторія “Інновації в науці, техніці, економіці та адміністрування” (науковий керівник д.е.н., проф. Б.М. Андрушків)
 • Науково-дослідна лабораторія “Моделювання математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж” (науковий керівник д.т.н., проф. С.А. Лупенко)
 • Науково-Випробувальна лабораторія Х- променевої медтехніки (науковий керівник к.т.н., доц. Бачинський М.В. )
 • Постійно діюча аспірантура (22 спеціальностей):
 • 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
 • 01.04.07 Фізика твердого тіла
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
 • 03.00.20 Біотехнологія
 • 05.02.01 Матеріалознавство
 • 05.02.02 Машинознавство
 • 05.02.08 Технологія машинобудування
 • 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • 05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології
 • 05.05.05 Піднімально-транспортні машини
 • 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
 • 05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв
 • 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла
 • 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
 • 05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти
 • 05.13.06 Інформаційні технології
 • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
 • 05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
 • 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами Постійно діюча докторантура (6 спеціальностей):
 • 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
 • 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами
 •  
 • АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
 • Під час навчання в аспірантурі та в період до року захистилось 8 аспірантів .
 • ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • 2012
 • В університеті у 2012 році діяло 5 рад із захисту дисертацій, з яких: 1 докторська за 1 спеціальністю та 4 кандидатські за 8 спеціальностями.
 • РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД
 • ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
 • За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт дипломи МОНМС України отримали: І ступеня -2 студенти; ІІІ ступеня – 2 студенти.
 • У лютому - березні проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 41 дисципліни (взяли участь 1307 студентів), у ІІ етапі взяли участь 37 студентів та 5 студентів взяло участь у міжнародних олімпіадах.
 • За результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади студентами університету отримано:
 • один Диплом МОНМС України І ступеня;
 • два Дипломи МОНМС України ІІ ступеня;
 • один Диплом МОНМС України ІІІ ступеня.
 • Один студент нагороджений Дипломом за І місце у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва”, один студент нагороджений Дипломом за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі”.
 • У V Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції, яка проходила 19-20 квітня 2012 р. взяло участь 515 осіб (714 у 2011 р., 762 в 2010 р. та 390 в 2008 р.). Робота конференції проходила у 14 секціях.
 • УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ
 • За значні успіхи в науковій роботі та навчанні у 2012 р. 1 студент отримував стипендію Кабінету Міністрів України, 1 студент стипендію імені М.С. Грушевського, 1 студент стипендію Президента України, 1 студент стипендію Кабінету Міністрів України для обдарованих студентів з числа інвалідів, 4 студенти стипендію голови Тернопільської обласної державної адміністрації для обдарованих студентів з числа інвалідів, 1 студент здобув у номінації „Фізика” обласну премію імені І.Пулюя, 9 студентів премію імені Івана Пулюя, яка встановлена вченою радою університету.
 • ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
 • - У 2012 р. стипендію Кабінету Міністрів України отримувало 6 стипендіатів.
 • - Рада молодих учених та спеціалістів брала участь в організації конкурсу інноваційних бізнес-проектів “Happy Harm”.
 • Д.т.н., проф. Марущак П.О. одержав стипендію Верховної Ради для молодих докторів наук на 2013 рік.
 • Д.т.н., проф. Марущак П.О. одержав грант президента для молодих учених (докторів наук).
 • - 19-20 грудня 2012 року РМУС ТНТУ провела Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», затверджену планом МОНмолодьспорту України №169.
 • - Аспірант І року навчання Мочарський В.С. брав участь у 16-му Міжнародному молодіжному форумі «Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті», який відбувся у м. Харкові з 15 по 21 квітня 2012 року.
 • ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТНТУ
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - член Європейської асоціації університетів (1999), член співдружності Європейських університетів Magna Charta Universitatum (2005), закордонний член Мережі Вищих Інженерних Шкіл Франції “Grandes Ecoles” Réseau “n+i” (2006).
 • ТНТУ - представник сертифікованих освітніх програм світових інформаційних компаній Сisco, Microsoft IT, SUN Microsystems, Shnaider-Electric, ST Microelectronics та АСКОН.
 • В ТНТУ працюють відділи міжнародної співпраці, міжнародних проектів, Центр інформаційних технологій (ЦІТ, науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки, д.т.н., професор Ясній П.В.) в яку входить перша Мережева Академія Сisco, Інститут підприємництва Сisco, регіональний Центр підготовки сертифікованих фахівців за програмами Microsoft IT Academy та програмами SUN Microsystems, навчальні центри IBM, Shnaider-Electric і АСКОН та авторизований сертифікаційний центр прийому іспитів від Віртуального Європейського університету, який у 2012 р. заробив біля 459,74 тис. грн. Випускники ЦІТ отримують сертифікати фахівців з інформаційних технологій міжнародного взірця.
 • Університет співпрацює з університетами світу з навчання студентів, стажування аспірантів і науково-педагогічних працівників та наукових досліджень, зокрема виконуються три міжнародних проекти. Діє 32 угоди з провідними університетами Європи, Америки та Азії.
 • У 2011-2012 навчальному році за рекомендацією Конкурсної комісії Монмолодьспорту України 3 доценти, 2 аспіранти і один магістр стажувалися у Кембриджському університеті (Великобританія); Університеті Північного Іллінойсу (США); Університеті П’єра і Марії Кюрі (Франція); Інституті сучасної механіки Університету Блеза Паскаля (Франція); Каліфорнійському університеті (США).
 • В університеті проводиться значна робота із співпраці з провідними університетами світу по навчанню студентів, стажуванню аспірантів та науково-педагогічних працівників. Укладено 31 угоду з провідними університетами Європи, Америки та Азії.
 • Нині в університеті навчається близько 250 іноземних студентів з 22 країн світу. 
 • МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 • Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України»;
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція: «Світлотехніка й енергетика: історія, проблеми, перспективи»;
 • Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання теорії і практики неперервної ступеневої підготовки фахівців системі вищої освіти”;
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком ”;
 • МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТНТУ
 • III Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання економіки: проблеми тенденції досвід ».
 • Всеукраїнська науково-технічна “Інформаційні моделі системи та технології ”
 • V Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток навчально-науково-виробничих комплексів в умовах трансформаційної економіки» пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича.
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція “Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики”
 • Науковий семінар “Підйомно-транспортні машини” Підйомно-транспортної Академії Наук України із залученням провідних вчених України в цій галузі.
 • II Регіональна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному становищі”
 • Науковий семінар присвячений “Тижню енергозбереження на Тернопільщині 2012”
 • XVІ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • II науково-технічна конференція факультету переробних в харчових виробництв.
 • ІІ науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки».
 • Конференція на базі факультету по роботі з іноземними студентами «Міжнародна освітня політика в Україні».
 • Науково-практична конференція “Шляхи розвитку науки про підприємництво та підготовка кадрів на інноваційних засадах”
 • ВСЕУКРАЇНСЬКІ, РЕГІОНАЛЬНІ ТА ВУЗІВСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ НА БАЗІ ТНТУ
 • У ТНТУ розроблено та організовано постійно діючу виставку інноваційних розробок університету, яка розгортається на конференціях, семінарах, форумах, зустрічах тощо.
 • Інноваційні розробки університету у 2012 році були представлені 41 експонатом, які демонструвались на 14 виставках, 9 із яких є міжнародними та 2 із яких є загальнодержавними:
 • – XV-Ювілейна Міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні - 2012”, м. Київ;
 • – Третя міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти -2012”, м. Київ;
 • – 21 –а Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та кар’єра - 2012”, м.Київ;
 • – VII – міжнародний інвестиційний форум , м. Тернопіль;
 • – XXIV - Міжнародна агропромислова виставка “Агро - 2012”, м. Київ;
 • – Спеціалізована експозиція ВНЗ “Наука і Освіта”, 5-а Міжнародна спеціалізована виставка “Високі технології - 2012”, м. Київ;
 • – Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу” м. Полтава;
 • – Міжнародний науково-практичний форум “Наука і бізнес – основа розвитку економіки”, м. Дніпропетровськ;
 • Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти”, м. Тернопіль.
 • За результатами виставкової діяльності університет був нагороджений 6 дипломами учасника та за участь у XV-Ювілейній Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2012” золотою та бронзовою медалями.
 • ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНТУ
 • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка