Звіт про виконання умов контракту №533 від 30 червня 2010 року Зіменковським Борисом Семеновичем ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за 2014 рікСторінка1/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0,76 Mb.
  1   2   3

5

Звіт про виконання умов контракту № 533 від 30 червня 2010 року

Зіменковським Борисом Семеновичем

ректором Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького

за 2014 рік

Управління Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького (надалі ЛНМУ імені Данила Галицького) здійснювалось мною у 2014 році відповідно до чинного законодавства України, рішень Уряду, Міністерства охорони здоров’я України і Статуту університету.

Міністерством охорони здоров’я України університет забезпечувався матеріально-технічними ресурсами в певних обсягах, необхідних для виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів.

Департаментом роботи з персоналом, освіти та науки забезпечувалось: 1. виконання заявок на підготовку професорсько-викладацького складу та наукових працівників через аспірантуру, докторантуру і ін.

 2. надавалась методична допомога у виконанні державного замовлення та договорів з підготовки медичних кадрів;

 3. приймались рішення про утворення нових кафедр та їх реорганізацію, і ін.

Особливу увагу мною приділено виконанню статей контракту в розділі 3 “Обов’язки керівника”, а саме:

3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної акредитаційної комісії.

Система медичної і фармацевтичної освіти у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розвивається у правовому полі та ґрунтується на дотриманні положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів МОЗ і МОН України з питань освіти. За звітний період в Університеті проведено значну роботу з удосконалення підготовки фахівців для забезпечення потреб сучасної медичної і фармацевтичної галузі, з урахуванням вимог нового Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 №1556-VІІ).

В Університеті виконуються вимоги законодавчих та нормативно-правових документів галузевих стандартів вищої освіти. Підготовка фахівців реалізується на принципах єдиної безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів.

ЛНМУ імені Данила Галицького акредитований за статусом вищого закладу освіти ІV рівня (Сертифікат про акредитацію №141622 Серія РД-ІV від 19 травня 2005 р.) і має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра; провадити післядипломну підготовку лікарів і провізорів, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади, в т.ч. для іноземних громадян (Ліцензія № 582786 Серія АГ від 07.02.2012. р.).

При університеті працюють структурні підрозділи «Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» (Сертифікат про акредитацію №1443311 Серія НД-І від 28 грудня 2010 р.) і Стоматологічний медичний центр на 2000 прийомів у зміну

В Університеті працює 6 факультетів: медичний №1, медичний №2, стоматологічний, фармацевтичний, іноземних студентів, факультет післядипломної освіти.

Навчальний процес в університеті забезпечують 75 кафедр, 20 з яких є випускаючими. За звітний період переіменовано кафедри «Променевої діагностики і терапії» на кафедру «Радіології та радіаційної медицини»; «Поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології» на «Сімейної медицини та дерматології, венерології»; «Пропедевтики дитячих хвороб» на «Пропедевтики педіатрії та медичної генетики»

Згідно з рішеннями Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти та комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та наказом МОЗ України № 532 від 23.08.2011 р. в Університеті працює 18 опорних кафедр для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України за 14 спеціальностями напрямів „Медицина” і „Фармація” з 42 дисциплін.

Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти проводиться на 47 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 47 лікувально-профілактичних закладах м. Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей.

Навчання студентів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Клінічна фармація», «Сестринська справа» проводиться за денною формою, а за спеціальністю «Фармація» - за денною та заочною формами навчання.

Організація навчального процесу в університеті відбувається відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Студенти медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та іноземні студенти навчаються за навчальними планами, затвердженими відповідними наказами МОЗ України від 08.07.2010 № 539, 541, 542, 543 та відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького». Запроваджено обліково-звітну документацію нового зразка, затверджену наказом МОНмолодьспорту України від 23.03.12 № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації».

В ЛНМУ існує єдиний підхід до методичного забезпечення кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. На підставі типових навчальних планів у ЛНМУ розроблені та затверджені у встановленому порядку робочі навчальні плани, графік навчального процесу та розклади занять для студентів усіх спеціальностей, курсів та форм навчання. Усі дисципліни викладання в університеті на 100% забезпечені типовими і робочими навчальними програмами. Нормативна та варіативна складові робочих програм відповідають вимогам ОПП і ОКХ та інструктивним і нормативно-розпорядчим документам МОН та МОЗ України. Для забезпечення високої якості навчального процесу в університеті розроблені та використовуються Положення: «Про організацію навчального процесу у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького», «Про організацію і порядок проведення державної атестації студентів», «Про порядок підготовки та захисту дипломних робіт студентами фармацевтичного факультету спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація», «Про курсову роботу студентів фармацевтичного факультету», «Про сектор моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення», «Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників», «Методичні рекомендації для підготовки до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3» (для студентів, лікарів-інтернів та викладачів)».

З метою забезпечення академічної мобільності студентів впроваджено каталоги курсу «Інформаційні довідники ECTS» українською і англійською мовами. Каталог доступний на сайті університету і дає вичерпну інформацію про університет, його структуру, систему ЄКТС, систему оцінювання, академічний календар, загальну і практичну інформацію для студентів; структуру навчального плану з спеціальності, опис програм дисциплін за весь період навчання. Наказом ректора призначені куратори ЄКТС на факультетах, які відповідають за формування індивідуальних навчальних планів студентів, контроль їх виконання, впровадження ЄКТС.

В університеті реалізується Наскрізна програма підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». Затверджено перелік практичних навичок відповідно до Наскрізної програми. Облік оволодіння студентів та лікарів-інтернів необхідними навичками проводиться у спеціальній «Книзі обліку практичних навичок».

У 20145-2015 н.р. внесено зміни до навчальних планів та програм 6-го курсу спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа» та заочного навчання (терміном 5,5 років) за спеціальністю «фармація».

З метою удосконалення вивчення військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій внесено зміни до робочих навчальних програм 5 курсу з дисциплін Внутрішня медицина, Хірургія, Нейрохірургія, Травматологія і ортопедія, Епідеміологія, Гігієна та екологія. Запроваджено наскрізні програми з паліативної та хоспісної допомоги.

Оснащені і працюють 5 міжкафедральних навчально-тренінгових центрів практичної підготовки: «Відпрацювання практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної реанімації новонароджених»; «Амбулаторія сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних навичок з стоматології»; «Виробнича аптека».

За звітний період колективами кафедр університету проведено значну роботу щодо оновлення навчально-методичної літератури – підготовлено і видано 26 підручників та 53 навчальних посібники, 31 монографія, 2 типові програми, 97 найменувань методичних вказівок та рекомендацій.

При всіх факультетах, відповідно до Положення, працюють комісії внутрішнього контролю, завданням яких є проведення моніторингу навчального процесу, узагальнення показників діяльності кафедр, рейтинговий аналіз діяльності кафедр і викладачів. Про результати моніторингової діяльності комісії звітують на Вчених радах.

Моніторинг якості освіти в ЛНМУ включає проведення внутрішніх та зовнішніх аудиторських перевірок в усіх сферах дiяльностi. Внутрiшнiй аудит проводиться досвідченими фахівцями, які пройшли спеціальну підготовку з менеджменту в охороні здоров’я за кордоном. Для внутрішнього аудиту в університеті розроблені і використовуються методичні рекомендації «Методологія та принципи визначення рейтингу багатопрофільної діяльності структурних підрозділів ЛНМУ імені Данила Галицького».

Рейтинг студентів в ЛНМУ (в умовах КМСОНП) визначається шляхом систематичного обліку результатів поточного і підсумкових модульних контролів та використання автоматизованої системи «Контингент». Контроль залишкових знань студентів перевіряється за затвердженим графіком і відповідно до наказу ректора від 14.11.2001 № 3297 та «Положення про ректорську контрольну роботу», яке внесене у Каталог освітніх інновацій у вищих навчальних закладах України (код НМЦ ВО 46.1). У 2014 р., відповідно до наказу ректора від 24.09.2014 №2531-з проведено контроль залишкових знань студентів усіх факультетів з гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.

Анонімне анкетування студентів проводиться двічі впродовж навчального року з метою оцінювання організації навчального процесу на кафедрах у попередньому семестрі, відповідно до наказу ректора університету від 18.01.2006 № 84-з та Положення про проведення студентського оцінюючого анкетування у ЛНМУ імені Данила Галицького.

Забезпечується виконання Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки", „Програми роботи з обдарованою молоддю” - студенти усіх факультетів активно залучаються до науково-дослідної роботи. У 2014 р. ЛНМУ був базою для проведення міжнародного конкурсу на кращу студентську практичну роботу серед студентів-стоматологів "Фахівець року", у якому беруть участь студенти стоматологічних факультетів України та країн СНД. Відповідно до угод про міжнародну співпрацю та обмін освітніх програм у 2014 р. 39 студентів ЛНМУ було скеровано для навчання з практичної підготовки в університети-партнери (Австрія, Польща), а 20 студентів з відповідних закордонних університетів-партнерів проходили практику в ЛНМУ. Студентам-відмінникам, які найбільше відзначились у навчальній та науковій роботі призначено академічні та іменні стипендії.

Освітянські здобутки університету представлялись на міжнародних та державних освітянських виставках, де були відзначені нагородами та відзнаками. На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2014» ЛНМУ удостоєний Гран-прі у рейтинговому виставковому конкурсі „Лідер вищої освіти України” та відзначений дипломами «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти» та «За наполегливу діяльність з інноваційного розвитку освіти».

За підсумками Національного консолідованого рейтингу вузів України 2014 р. , проведеного Міністерством освіти і науки України; Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та Рейтингу наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ, як і в попередні роки посідає лідерські позиції серед вищих медичних навчальних закладів.

Постійна увага приділяється виховній роботі з студентською молоддю, формуванню патріотизму і поваги до державних символів України, вивченню історичної та культурної спадщини.

Розвивається студентське самоврядування студенти широко залучені до вирішення питань університетського значення.
3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців для потреб охорони здоров’я, в тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для формування якісного контингенту студентів у ЛНМУ проводиться належна профорієнтаційна робота серед молоді. Вступна кампанія 2014 року в університеті проведена відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Зарахування на навчання здійснюється виключно за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Додаткових іспитів, співбесід та інших форм контролю не проводилось. Оперативна інформація про хід подачі документів, списки рекомендованих до зарахування та накази про зарахування висвітлювались на Веб-сайті університету. Працює консультаційний телефон та поштова і електронна скриньки довіри. Звернення, скарги і апеляції абітурієнтів до керівництва університету відсутні.Комісіями МОЗ і МОН України проведені перевірки роботи приймальної комісії, аналіз організації профорієнтаційної роботи, зарахування і якісного складу зарахованих абітурієнтів. Комісія позитивно оцінила діяльність університету щодо формування якісного складу студентів.

Всього зараховано на навчання у 2014-2015 н. р. 2132 особи:

 1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст - 1039 студентів (у т.ч. 865 вітчизняних і 174 іноземних громадян).

 1. 405 за державним замовленням

 2. 460 вітчизняних громадян за кошти фізичних і юридичних осіб

 3. 174 іноземних громадян

 1. за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (у медичному коледжі) - 111, в тому числі

 1. 5 за державним замовленням

 2. 106 за кошти фізичних і юридичних осіб

 1. Прийом на навчання в інтернатурі - 741:

 1. 301 за державним замовленням

 2. 440 за кошти фізичних і юридичних осіб

 1. Прийом на навчання в магістратурі – 17 осіб

 1. 15 за державним замовленням

 2. 2 за кошти фізичних і юридичних осіб

 1. Прийом на навчання в клін. ординатурі – 17 осіб

 1. Переведено і поновлено на навчання – 207 студентів (в т.ч. 120 іноземців).

Зараховано на навчання 180 вітчизняних та 99 іноземних студентів з АР Крим, Донецької та Луганської областей.
29 серпня 2014 р. відбулося урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди початку нового 2014-2015 навчального року та урочистої посвяти у студенти першокурсників, а 1 вересня усі першокурсники прослухали першу лекцію «Україна – суверенна демократична держава».

Випуск 2014 р. в університеті склав 1836 фахівців (в т.ч. 144 іноземці) :

 1. 782 спеціалісти (в т.ч. 128 іноземці)

з них

 1. 652 лікарі

 2. 130 провізорів і клінічних провізорів

 1. 98 молодших спеціалістів

 2. 892 лікарі (провізори)-інтерни

 3. 30 магістрів (в т.ч. 16 іноземці)

 4. 22 аспіранти

 5. 12 клінічних ординаторів

Дипломи з відзнакою отримав 51 випускник:

 1. 13 магістрів

 2. 23 спеціалісти

 3. 15 молодших спеціалістів


В університеті навчається:

 1. 5905 студентів, у т.ч. 37 переселенців з зони АТО (у статусі тимчасово допущених до занять), з них:

 1. 4985 вітчизняні (в т.ч. 411 – в медичному коледжі)

 2. 920 іноземні громадяни з 52 країн світу

З вказаного контингенту за державним замовленням навчаються 47% студентів, 53%за контрактом.

На факультеті післядипломної освіти навчається

 1. 1319 інтернів

 2. 6803 курсантів (річний контингент курсантів згідно з планом 10865)

 3. 19 магістрів

 4. 40 клінічних ординаторів

Річний контингент по університету складає 18148 осіб
Впродовж року відраховано з університету 310 студентів (6,3%), в т.ч.

 1. 129 вітчизняних студентів (84 за неуспішність, 4 – у зв’язку з переводом, 41 за власним бажанням) та

 2. 181 іноземних студентів (63 за неуспішність і 118 за власним бажанням).


3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних потреб галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти.

Наукова діяльність учених Університету здійснювалася на 75 кафедрах, Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології за наступними основними науковими напрямками: вивчення впливу чинників довкілля на організм; хвороби матері та дитини; особливості терапії неінфекційних та інфекційних хвороб; дослідження системного впливу пухлин на організм і питань хіміотерапії раку; діагностика, консервативне та хірургічне лікування хвороб серцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, ендокринних органів та сечовидільної системи; діагностика та лікування уражень головного мозку різного ґенезу; комплексне лікування хвороб пародонту; пошук і синтез нових біологічно активних речовин; організація та управління охороною здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення.

Вказані наукові напрямки реалізовувалися виконанням 55 науково-дослідних тем, з них 2 теми виконувалися за пріоритетним фінансуванням МОЗ України на загальну суму 290,17 тис. грн (керівники – професори Пирогова В.І. та Смоляр Н.І.). Ініціативна пошукова тематика включала 53 теми.

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології (керівник проф. Кузьмінов Б.П.), працюючи на принципах фінансової самоокупності, опрацьовують гігієнічні нормативи та методи контролю нових хімічних речовин, у т.ч. лікарських препаратів в об’єктах довкілля. Проводяться дослідження для потреб Державної санітарної епідеміологічної експертизи вітчизняної та імпортованої продукції. Визначається вміст токсичних сполук у біологічних матеріалах та виробах промислового й індивідуального використання. Усього протягом 2014 р. лабораторією промислової токсикології виконано 760 господарських договорів на загальну суму 1 млн 720 тис. грн. ЦНДЛ надає методичне забезпечення, прилади та реактиви для виконанні фрагментів НДР кафедр, кандидатських і докторських дисертацій працівників Університету.

У 2014 р. працівники ЛНМУ опублікували 26 підручників; 31 монографію; 53 навчальні посібники: словники, довідники, а також 9 різновидів іншої навчально-методичної та науково-популярної літератури; 1234 наукові статті у виданнях ВАК України; 956 тез у матеріалах наукових конференцій; опубліковано 115 статей у іноземних журналах, з них 72 статті у міжнародних реферованих виданнях з імпакт-фактором; 262 статті у матеріалах міжнародних конференцій; 11 інформаційних листів; 14 методичних рекомендацій МОЗ України. Отримано два закордонних патенти на винахід, шість патентів на винаходи України, 79 патентів на корисну модель, 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, подано 64 заявки на патенти. До Реєстру МОЗ України включено 30 нововведень. Отримано від різних медичних установ 356 актів впроваджень на низку нових способів, методів, засобів лікування, діагностики, профілактики хвороб та інших медичних технологій запропонованих спеціалістами ЛНМУ.

Дієвим резервом наукових кадрів ЛНМУ є молоді науковці. Серед них 18 пройшли стажування за кордоном; п’ять молодих науковців отримали стипендії Західного наукового центру та Львівської обласної державної адміністрації; один аспірант отримував стипендію Президента України; одному науковцю виплачувалась стипендія Кабінету Міністрів для молодих учених. Двом молодим науковцям у 2014 році було призначено грант Президента України для обдарованої молоді.

Активна позиція Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в напрямку оприлюднення наукової інформації дозволяє займати чільні позиції серед ВНЗ України за результати моніторингу міжнародної науково-метричної бази даних Scopus. Станом на грудень 2014 року (останнє оновлення даних Scopus) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького займає високу 12 позицію серед 123 ВНЗ України і є другим серед медичних університетів. Кількість статей працівників університету в базі Scopus – 449; кількість цитувань – 2123, Індекс Гірша – 27.

3.4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) відповідно до затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими потребами закладу.

В Університеті станом на 01.01.2015 року заплановано й виконується 42 докторські та 250 кандидатських дисертацій.У 2014 році захищено 5 докторських дисертацій: Світлик Г.В. (14.01.11 – кардіологія); Володько Н.А. (14.01.07 – онкологія); Івахненко О.С. (14.01.10 – педіатрія); Гудзь А.С. (14.02.03 – соціальна медицина); Єлісєєва О.П. (03.00.04 – біохімія); та 37 кандидатських: Грабоус О.В. (14.01.01 – акушерство та гінекологія); Булак О.В., Деркач З.В., Кондратюк М.О., Семеген-Бодак Х.В., Яцкевич О.Я. (14.01.02 – внутрішні хвороби); Кемінь Р.В., Трутяк Р.І. (14.01.03 – хірургія); Паюк Р.І. (14.01.06 – урологія); Слівінська-Курчак Х.Б. (14.01.10 – педіатрія); Карпляк В.М. (14.01.11 – кардіологія); Красний М.Р. (14.01.14 – ендокринологія); Курильців Н.Б., Ольхова О.В. (14.01.18 – офтальмологія); Брехлічук П.П., Мусій-Семенців Х.Г., Шило М.М. (14.01.22 – стоматологія); Закотянський О.П., Філик О.В. (14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія); Примак С.В. (14.01.31 – гематологія та трансфузіологія); Джалілова Е.А., Левицька У.С., Онисько І.О., Савка І.І., Согуйко Ю.Р., Струс Х.І., Якимів Н.Р., (14.03.01 – нормальна анатомія); Грицевич Н.Р. (14.03.03 – нормальна фізіологія); Вівчар І.С., Москва Х.А., Павленко І.А., (14.03.04 – патологічна фізіологія); Олійник С.П., Єзерська О.І., (15.00.01 – технологія ліків, ОЕФ та судова фармація); Девіняк О.Т., Хирков С.В. (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія); Комаренко Н.С., Тимчук І.В. (03.00.07 – мікробіологія);

Вчене звання професора присвоєно 10 викладачам університету: Антонюк В.О. (кафедра фармакогнозії і ботаніки), Безвушко Е.В. (кафедра стоматології дитячого віку), Білобривка Р.І. (кафедра психіатрії, психології та сексології), Дубей Л.Я. (кафедра педіатрії і неонатології), Кіхтяк О.П. (кафедра ендокринології), Кулик Л.В. (кафедра хірургії №2), Миколишин Л.І. (кафедра фтизіатрії і пульмонології), Огоновський Р.З. (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії), Попик М.П. (кафедра хірургії № 1), Трутяк І.Р. (кафедра травматології та ортопедії).

Вчене звання доцента присвоєно 21 викладачу університету: Білозір Л.І. (кафедра фтизіатрії і пульмонології), Буфан М.М. (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1), Гонта З.М. (кафедра терапевтичної стоматології ФПДО), Джура О.Р. (кафедра гістології, цитології та ембріології), Довганик В.В. (кафедра терапевтичної стоматології), Кирик Х.А. (кафедра нормальної анатомії), Кучер А.Р. (кафедра променевої діагностики ФПДО), Кучумова Н.В. (кафедра латинської та іноземної мов), Ліщук-Якимович Х.О. (кафедра клінічної імунології та алергології), Лукавецький Н.О. (кафедра онкології і радіології ФПДО), Максимюк Г.В. (кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО), Парубчак І.О. (кафедра філософії та економіки), Секретар Л.Б. (кафедра педіатрії), Телішевська У.Д. (кафедра ортопедичної стоматології), Томашевська Н.Я. (кафедра гематології та трансфузіології), Філіпюк А.Л. (кафедра внутрішньої медицини № 2), Філь А.Ю. (кафедра травматології та ортопедії), Фітькало О.С. (кафедра психіатрії і психотерапії), Челпанова І.В. (кафедра гістології, цитології та ембріології), Швидкий Я.Б. (кафедра хірургії та ендоскопії), Шилівський І.В. (кафедра терапевтичної стоматології ФПДО).

3.5. Організація підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не рідше одного разу на п’ять років.

Відповідно до планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, затверджених МОЗ України, у 2014 р. підвищили кваліфікацію 463 наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів ЛНМУ, що склало 43% від загальної кількості фізичних осіб професорсько-викладацького складу. З них на факультетах підвищення кваліфікації навчалось 162 викладачі, стажування – 20, на нарадах, семінарах - 237, у творчих відпустках - 1, навчання в докторантурі - 5 та аспірантурі - 37. Підвищили кваліфікацію: 61 професорів, завідувачів кафедр; 369 доценти і 550 асистентів і старших викладачів. За звітний період ректор пройшов навчання з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, а також підвищення кваліфікації у НМАПО імені П.Л.Шупика, брав участь у 5 нарадах та семінарах, проведених МОЗ та МОН України.3.6. Впровадження і використання в педагогічному, науковому і консультативно-діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та розробок.

Наукова продукція, як результат науково-дослідної роботи, має свій вираз у різних формах інтелектуальної власності: публікаціях, нововведеннях, методичних рекомендаціях, інформаційних листах, патентах, звітах НДР тощо. В останні роки до них додались і комп'ютерні та типові програми. Сьогодні головною установою, що охоплює методичне, організаційне та комунікаційне забезпечення інноваційних процесів у системі охорони здоров'я, є Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. У цій установі реалізація інноваційної політики в охороні здоров'я займає найвагоміше місце. Саме там формуються засоби комунікації, проводиться експертиза інновацій, розробляються методичні основи реалізації інноваційних технологій, опрацьовується щорічна доповідь про досягнення в медицині, проводиться робота з організації винахідницької діяльності в галузі, здійснюється селективний відбір та аналіз інновацій у щорічних звітах про НДР. Апробоване джерело пропозицій для інновацій – це галузевий реєстр нововведень, який щорічно надає пропозиції для формування різних інноваційних технологій.3.7. Здійснення всіх необхідних заходів по створенню університетської лікарні на базі обласних клінічних лікувально-профілактичних закладів для покращення якості підготовки фахівців та надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.

Протягом 2014 року в ЛНМУ ім. Данила Галицького продовжено роботу по налагодженню та підтриманні на належному рівні співпраці клінічних кафедр та лікувально-профілактичних закладів м. Львова та Львівської області. Університет співпрацює із 48 лікувальними закладами на підставі 155 угод про співпрацю. Продовжені та підписані нові угоди про співпрацю на взаємовигідних умовах, які виключають будь-які фінансові зобов’язання сторін.

Питання створення університетської лікарні на базі Львівської обласної клінічної лікарні (в минулому клініки медичного інституту) залишається актуальним. Ректором університету проведено перемовини з депутатами медичної комісії обласної ради, та керівництвом області щодо перспективи створення університетської лікарні. Спеціалістами університету разом із фахівцями ОДА пораховано, що передача цього закладу в підпорядкуванні держави (МОЗ України та ЛНМУ ім. Данила Галицького) обійдеться державному бюджету в суму понад 150 мільйонів гривень щорічно, що за умов нинішньої фінансової спроможності держави і зокрема Міністерства охорони здоров’я є не реальним. Проте співпраця і координація дій ЛНМУ ім. Данила Галицького та ЛОКЛ відбувається постійно. Така робота сприяє широкому залученню працівників клінічних кафедр до надання високо спеціалізованої допомоги мешканцям Львівської області та водночас підвищення рівня і якості підготовки фахівців на клінічних кафедрах університету.

3.8. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою.

З метою створення умов для використання сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, використання інноваційних технологій в науковій та навчальній діяльності університету ректорат постійно контролює і вдосконалює стан забезпечення усіх навчальних підрозділів університету сучасною комп’ютерною технікою. Станом на 27.12.2013 р. у навчальному процесі використовується 772 комп’ютери, що відповідає доведеним нормативам і становить 16 комп’ютерів на 100 студентів денної форми навчання. На даний час в університеті працює 32 комп’ютерних класи.3.9. Розширення інтернет-мережі для покращення якості підготовки фахівців та підвищення кваліфікації викладачів.

Концепція розвитку університету передбачає реалізацію його стратегічного курсу на міжнародну співпрацю, яка є можливою за умови постійного розвитку сучасних інформаційних технологій. ЛНМУ імені Данила Галицького є постійним користувачем глобальної інформаційної мережі Інтернет. В університеті працює Інтернет-центр, який сприяє впровадженню інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес, проведенню наукових досліджень, розвитку технологій дистанційного навчання, забезпечує доступ студентів та підрозділів університету до національних та світових інформаційних ресурсів. З метою розширення комплексу інформаційних послуг, що надаються університетською мережею, встановлено потужний комплект обладнання для серверної. Розроблена та реалізується концепція інноваційного використання мережі університету, яка дозволяє зменшити витрати на закупівлю системних блоків та енергопостачання. Інтернет-центр університету обладнаний 54 комп’ютерами, обслуговується досвідченими фахівцями, які адмініструють веб-сторінку університету та надають фахову допомогу студентам і викладачам університету. Всього до мережі Інтернет під’єднано 772 комп’ютери.

Вільний доступ до мережі Інтернет є в усіх гуртожитках університету. На веб-сайті ЛНМУ є перелік посилань на Інтернет-ресурси, важливі при виконанні самостійних робіт і при підготовці до державної атестації та ліцензійних іспитів. Забезпечено доступ до бази даних українською та англійською мовами на ресурсі кафедр з можливістю отримати необхідні матеріали (робочі програми, тексти, або презентації лекцій, методичні рекомендації, тестові завдання, джерела інформації; доступ до сучасного англомовного повнотекстового контенту медичної інформації).

Розширення Інтернет-мережі у ЛНМУ дозволяє проводити дистанційне навчання відповідно до затвердженого Положення про дистанційне навчання з циклів тематичного удосконалення. Кафедрами університету проведено дистанційні цикли тематичного удосконалення «Актуальні питання патології раннього дитячого віку», прочитано цикл тематичних онлайн-відео-лекцій для лікарів-педіатрів Львівської, Волинської та Рівненської областей. Для організації циклів дистанційного навчання використовується високошвидкісне підключення до мережі Інтернет, веб-камери високої роздільної здатності та мікрофони. З програмного забезпечення для відео-зв’язку використано безкоштовну систему для дистанційного навчання BigBlueButton (http://www.bigbluebutton.org).

В університеті впроваджено у навчальний процес денної та заочної форми навчання комп’ютерну програму «Інтерактивна Web-система вивчення фахових фармацевтичних дисциплін» («AdFarm S.A.»), яка працює під управлінням Web- сервера Apache 2 і доступна для вільного користувача на сайті www.oef.org.ua. Наведений програмний продукт дозволяє реалізувати систему дистанційного та інтерактивного навчання з дисциплін: організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтична хімія, аптечна і заводська технологія ліків, фармакологія, клінічна фармація та токсикологічна хімія.

На кафедрах університету впроваджена та використовується адаптована платформа для електронного навчання (eLearning) Claroline. Вона здатна легко обробляти інформацію для великої кількості користувачів. Для доступу до платформи використовується будь-який веб-браузер. Claroline дозволяє вільно керувати різними розділами курсів і зарахованими користувачами, відкриваючи можливості створення онлайн вправ, координацію групової роботи, контроль доступу, виконання вправ та прогресу користувачів. Для забезпечення об`єктивності оцінювання знань в системі передбачено випадковий вибір питань із загального переліку для кожного студента і отримання результату відразу після завершення тесту. Також існує можливість обмеження тривалості тесту в часі. Значна кількість параметрів тестових завдань дозволяє достатньо повно контролювати процес тестування.

На виконання державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці», Закону України «Про Національну програму інформатизації» в університеті проводяться on line лекції та відео конференції. Студенти та викладачі постійно беруть участь у публічних лекціях Міністра охорони здоров’я, активно долучились до проведення міжнародного телемосту «Результати EUROASPIRE IV: покращення профілактики серцево-судинних захворювань в Україні».

3.10. Створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення можливості видання навчально-методичної та наукової літератури.

З метою забезпечення потреб університету у виданні навчально-методичної і наукової літератури та раціонального використання коштів в університеті працює редакційно-видавничий комплекс, друкарня та підрозділ оперативного друку, які у повному обсязі здійснюють видання та забезпечення університету навчально-методичними, науковими, періодичними виданнями та іншою поліграфічною продукцією. Зокрема, у підрозділі оперативного друку впродовж 2014 року надруковано 97 найменувань методичних рекомендацій загальним тиражем 9025 примірників та 179 тис. примірників бланкової документації.
3.11. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького функціонує студентський спортивно-оздоровчий комплекс, який складається із навчально-спортивних залів університету загальною площею 1959,5 (спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням – 438,2 м2; тир для стрільби з луку №1 – 110,0 м2; №2 – 294,5 м2; №3 – 437,5 м2; спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги – 67,9 м2; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 106,4 м2; спортивний зал для занять видами боротьби – 86,9 м2; спортивний зал для занять єдиноборствами (бокс, карате-до, кван-кі-до) – 106,2 м2; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 83,9 м2; спортивний зал для занять настільним тенісом – 42,7; спортивний зал для занять ігровими видами спорту медичного коледжу – 185,3 м2; спортивний майданчик для занять ігровими видами спорту та фізичним вихованням – 1500,0 м2, спортивний майданчик для занять стрільбою з лука – 1730,0 м2) та студентського спортивно-оздоровчого табору „Медик” – 200 місць на 1 зміну.

Плавальний басейн “Динамо“ для занять спортом та оздоровлення студентів університет орендує щосеместру.
3.12. Збільшення бібліотечного фонду закладу.

Якість і рівень методичного забезпечення як основного інструментарію вищої освіти є визначальним фактором забезпечення якості освіти. Ректорат вживає заходів щодо своєчасного видання і максимального забезпечення навчального процесу новим поколінням навчальної літератури українською та іноземними (для чужоземних студентів) мовами.

Періодично проводиться аналіз забезпечення студентів усіх факультетів та курсів відповідними підручниками і посібниками. В Університеті постійно оновлюється і поліпшується комплектування бібліотечного фонду університету, який складає 586558 примірників.
3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням.

Інформаційні та комунікаційні технології сьогодні є ключовим фактором формування сучасного рівня освітніх послуг. У зв’язку з цим виведення вищої медичної освіти на якісно новий рівень і поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців неможливе без комп’ютеризації навчального процесу, впровадження Інтернет-технологій і створення корпоративних мереж, а також забезпечення навчального процесу сучасним мультимедійним та проекційним обладнанням. Значна увага приділяється забезпеченню кафедр університету мультимедійними засобами для реалізації сучасних технологій навчання. Зараз кафедри університету обладнані 68 мультимедійними проекторами на загальну суму 521714 грн. Впродовж року в ЛНМУ придбано 4 мультимедійних проекторів вартістю 19230 грн.


3.14. Створення дієвого кадрового резерву на посади завідувачів кафедр закладу.

Кількість кафедр Університету, на яких є резерв на посаду завідувача кафедри складає 70, що становить 93,3 % від загальної кількості кафедр. У таблиці наведені дані про розподіл резерву на завідування на кафедрах окремих факультетів.Факультет

Кількість кафедр

Завідувачі кафедр

Наявність резерву

% кафедр, на яких резерв відсутній

Медичний 1

16 кафедр

14 д.н.; 2 к.н.


Резерв на 14 кафедрах: 5 д.н., 9 к.н.

12,5 %

Медичний 2

17 кафедр

15 д.н.; 2 к.н.

Резерв на 17 кафедрах: 9 д.н., 8 к.н.

-

Стоматологічний

9 кафедр

8 д.н., 1 к.н.

Резерв на 9 кафедрах: 2 д.н., 7 к.н.

-

Фармацевтичний

11 кафедр

7 д.н.; 4 к.н.

Резерв на 10 кафедрах: 2 д.н., 8 к.н.

9,1%

ФПДО

22 кафедри

20 д.н.; 2 к.н.

Резерв на 20 кафедрах: 8 д.н.; 12 к.н.

9,1%

Розподіл резерву на кафедрах окремих факультетів ЛНМУ імені Данила Галицького вказує на те, що найвищий відсоток (100%) кафедр з наявним резервом є на медичному факультеті №2 та на стоматологічному факультеті, а найнижчий ― на медичному факультеті №1 (87,5%). Реєстр кафедр, які не мають резерву завідувачів станом на 26.12.2014 року: 1) Загальної гігієни з екологією; 2) Інфекційних хвороб; 3) Філософії та економіки; 4) Фармацевтичної хімії ФПДО; 5) Медичного права ФПДО. Станом на 26.12.2014 р. у ЛНМУ імені Данила Галицького 11 кафедр очолюють кандидати наук, 64 кафедри – доктори наук.3.15. Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів.

Університет, як заклад державної форми власності, фінансується з державного бюджету, а також отримує власні спеціальні кошти від надання послуг. Відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796 університет здійснює свою діяльність відповідно до його кошторису доходів та видатків, який затверджується Міністерством охорони здоров’я України.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка